Obavještenje Sekretarijata za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj – Odlučivanje o potrebi izrade elaborata

10 jul 2020

Sekretarijat za  investicije, uređenje prostora i održivi razvoj obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta, „First Investment Company“ doo iz Tivta, Bogišići bb, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za mali porodični hotel „AB“ , na kat.parcelama broj 26, 27, 29, 30/1 KO Milovići, u zahvatu Državne studije lokacije „Dio Sektora 27 i Sektor 28“, opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj, u zgradi organa uprave Opštine Tivat, Trg magnolija br. 1, radnim danima od 8 do 11 časova, kao i na veb-sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi na adresu Sekretarijata za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Tivat je do 22.07.2020.godine.

Dokumentacija - PDF