OČIŠĆENI KANALI U DUŽINI OD 7,26 KILOMETARA

04 mar 2019

U posljednjih šest mjeseci radnici preduzeća Komunalno doo Tivat očistili su pojas od 7,26 kilometara u koritima potoka i kanala na teritoriji Opštine Tivat. Radi se o čišćenju, košenju i bagerisanju po potrebi, koji su bili izvedeni na 17 lokacija, a preduzeto je bilo i ručno vađenje mulja i otpada iz kanala na uglu Kalimanjske 3 i magistrale, te produbljivanju kanala u naselju Kava.

Kroz naselje Gradiošnica, od doma kulture do magistrale, u dužini od 1500 metara očišćen je kanal i pokošeno područje. U oba pravca, od aerodroma do kružnog toka u dužini od 2,3 kilometra pokošeno je područje oko saobraćajnice i odvodnog kanala, a izvedeno je bagerisanje na oko 1300 metara pravca od stare Račice do Solila – bivšeg ugostiteljskog objekta Delfin. Oko kilometar trase potoka Rosino je očišćeno, bagerisano i pokošeno. Okošeni materijal i sakupljeni otpad su odvezeni na deponiju.

U istom periodu su očišćene rigole u putnom pojasu i kanalići za odvod atmosferskih padavina kroz naselja Gradiošnica, Mrčevac, Češljar, Tomičići, Lastva, Cacovo, Lepetani.

post slika