Odgovori Obrađivača na primjedbe sa javne rasprave

28 sep 2011

Odgovori Obrađivača na primjedbe sa javne rasprave na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana Donji Radovići Centar - PDF