Odlučivanje o potrebi izrade elaborata za rekonstrukciju i nadogradnju poslovnog objekta

24 apr 2023
Agencija za zaštitu životne sredine obavijestila je Sekretarijat za uređenje prostora da je nosilac projekta „Spim M“ doo iz Tivta, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju i nadogradnju poslovnog objekta – skladišta, na UP 58, na kat. parceli br. 1223/3 KO Mrčevac, u zahvatu Državne studije lokacije dio Dio Sektora 22 i Sektor 23, opština Tivat.
U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine Ul. IV proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216, radnim danima od 9 do 12 časova, kao i u Sekretarijatu za uređenje prostora Opštine Tivat, radnim danima od 8 do 11 časova. Dokumentaciju je moguće preuzeti sa veb-sajta Agencije zaštitu životne sredine www.epa.org.me , kao i veb-sajta Opštine Tivat www.opstinativat.me.
Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine, je utorak 25.04.2023. godine.
Dokumentacija - PDF
Obavještenje odlučivanje o potrebi izrade elaborata - PDF post slika