Odlučivanje o potrebi izrade elaborate o procjeni uticaja na životnu sredinu za kupalište 13E

06 jul 2022

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, broj 75/18) Sekretarijat za uređenje prostora obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta „Luštica Development“ ad iz Tivta, Novo naselje bb, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za uređenje kupališta 13E, na dijelu katastarske parcele.br. 1117/1, u zahvatu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Sektor 36“, opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Opštine Tivat, Sekretarijat za uređenje prostora, Trg magnolija br.1, radnim danima od 8 do 11 časova (srijedom od 8 do 14 časova), kao i na veb-sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.me..

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja, u pisanoj formi na adresu Sekretarijata za uređenje prostora, je do ponedeljka 18.07.2022.godine.

Dokumentacija - dalje