Odluka o pristupanju izgradnji objekta od opšteg interesa – trafostanice TS 5 10/0.4kV 1x630kVA “Br.5-Donja Lastva“

05 aug 2022

Odluka o pristupanju izgradnji objekta od opšteg interesa - trafostanice TS 5 10/0.4kV  1x630kVA “Br.5-Donja Lastva“, u okviru UP  539, na dijelu kat.par.br. 334/1 KO Donja Lastva, i 10kV kablovskih podzemnih vodova za uklapanje u 10kV mrežu, čija trasa se prostire preko kat.parc.br.334/1, 333/1, 395/3, 395/2 i 395/4 sve KO Donja Lastva, u zahvatu DUP- a „Donja Lastva“ („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 3/13). - detaljnije