Održana V sjednica Skupštine opštine Tivat

30 dec 2020

Peta po redu sjednica Skupštine opštine Tivat održana je u utorak, 29. decembar, a na njoj su se odbornici duže od 10 radnih sati, izjašnjavali o ukupno 16 tačaka dnevnog reda, od kojih je među najvažnijima bila ona o Predlogu Budžeta Opštine za 2021. godinu. Ukupan Budžet za narednu godinu iznosi 16.945.200,00€ što je 28% manje od ukupno planiranih prihoda za 2020. godinu. Kapitalni dio Budžeta iznosi 7.148.750,00€.  U narednoj godini, Opština Tivat će se zadužiti u iznosu od 3.000.000,00€ i ova će sredstva biti namijenjena za realizaciju kapitalnih investicija. Odluka o dugoročnom zaduživanju u pomenutom iznosu, takođe je usvojena na ovom skupštinskom zasijedanju.

Glasovima većine odbornika data je saglasnost na Odluku o visini cijene usluga doo “Vodovod i kanalizacija” Tivat, za vodosnabdijevanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda. Opštine Kotor i Tivat, u dogovoru sa predzećima „Vodovod i kanalizacija“ oba grada preuzele su finansijsku obavezu pokrivanja troškova rada Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. U ove svrhe, Opština Tivat je budžetom za 2021. godinu planirala nešto više od 237.000,00€. Pomenuto izdvajanja iz opštinskog budžeta neophodno je kako ne bi došlo do uvećanja cijene ovih usluga prema građanima. Takođe Skupština opštine Tivat dala je saglasnost na cijenu usluge “PPOV Kotor – Tivat”.

Usvojeni su planovi i programi rada opštinskih preduzeća: doo “Autobuska stanica” Tivat, “PPOV Kotor – Tivat”, “Brand New Tivat” i JU “Sportska dvorana” Tivat, za 2021. godinu. Usvojen je i programa rada Skupštine opštine za 2021. godinu.

Takođe na ovom skupštinskom zasijedanju usvojena je odluka o finansiranju usluge pomoć i njega u kući za 2021. godinu, čiji su korisnici lica straija od 67 godina ili samohrana lica sa invaliditetom, te mlađi od 67 u stanju socijalna potrebe. Za ove svrhe Opština je opredjelila 50.000,00€, a ovaj je posao povjeren Opštinskoj organizaciji Crvenog Krsta Tivat.

Pet tačaka dnevnog reda odnosilo se na imovinsko-pravna pitanja i postojeće sporove koje Opština Tivat vodi u ovoj oblasti. Skupština opštine Tivat većinom odborničkih glasova dala je saglasnost za odustajanje od žalbe izjavljene na presudu Osnovnog suda u Kotoru posl.br P.681/15/15 od 16.11.2019. godine, saglasnost na odustajanje od žalbe izjavljenje na presudu Osnovnog suda u Kotoru posl.br P.264/15/15 od 25.12.2019. godine, saglasnost za odustajanje od žalbe izjavljenje na presudu Osnovnog suda na Cetinju posl.br P.180/19 od 31.08.2020. godine, kao i saglasnost za odustajanje od prava na izjavljivanje revizije na presudu Višeg suda u Bijelom Polju posl.br.Gž.br.1374/20 od 02.12.2020. godine.

Skupštinskom zasijedanju prisustvovalo je 30 odbornika, a njome je predsjedavao predsjednik Skupštine opštine dr Andrija Petković, dok je u radu sjednice učestvovalo opštinsko rukovodstvo na čelu sa predsjednikom opštine Željkom Komnenovićem. U radu sjednice učestvovali su i predstavnici preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Opština Tivat. Predsjednik Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Radoš Gospić iznio je u ime tog tijela mišljenje o Predlogu Budžeta za 2021. godinu, a pravo da učestvuje u skupštinskoj raspravi, i to putem instituta "slobodne stolice", iskoristio je Ivan Starčević, predstavnik NVO "Matica Boke".

post slika