ODRŽANE JAVNE RASPRAVE O NACRTU ODLUKE O NAKNADI ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA BESPRAVNE OBJEKTE I O NACRTU ODLUKE O NAKNADI ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

22 dec 2017

Građani Opštine Tivat imali su priliku da se upoznaju sa Nacrtom Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte i Nacrtom Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta na centralnoj javnoj raspravi koja je održana u srijedu 20.12.2017. godine u multimedijalnoj sali Opštine Tivat.

Obrađivači predmetnih Nacrta odluka su Sekretarijat za uređenje prostora i izgradnju objekata, Direkcija za investicije i Sekretarijat za finansije i lokalne javne prihode. Centralnu javnu raspravu vodila je sekretarka Sekretarijata za uređenje prostora i izgradnju objekata, Tamara Furtula detaljno obrazlažući članove predloženih Nacrta. Sekretarka je pozvala građane da daju konkretne prijedloge, da sugestije obrazlože, kako bi obrađivačima bili jasni razlozi za promjenu dijelova iz Nacrta. Sve ovo sa ciljem da buduće Odluke budu kvalitetne, u interesu najvećeg broja građana, legalnih i nelegalnih graditelja, lokalne uprave koja ih donosi i vodi računa o njihovoj primjeni.

U raspravi je učestvovalo 43 građanina, a sve njihove primjedbe evidentirane su u zapisniku. Primjedbe su se većinom odnosile na zone i visine naknada, kao i moguće prihvatanje njihovog učešća u komunalnom opremanju, o kojima će se obrađivači prilikom njihovog razmatranja i odrediti.

U okviru javne rasprave održana su dva okrugla stola, sa organima lokalne uprave, sa predstavnicima mjesnih zajednica, odbornicima i nevladinim organizacijama. O programima gore pomenutih javnih rasprava javnost je blagovremeno obaviještena i veliki broj građana je uzeo aktivno učešće na njima. Javne rasprave povodom Nacrta predmetnih Odluka trajaće do 09.01.2018. godine, do kad će se i primati primjedbe na iste.

javne rasprave2

post slika