OPIS POSLOVA – Glavni Administrator

11 feb 2013

U skladu sa članom 77 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni list Crne Gore”, broj 2/18) Glavni administrator je nadležan da:

  • vrši poslove drugostepenog organa u upravnim stvarima iz nadležnosti organa i posebnih službi iz člana 69 st. 1 i 3 ovog zakona;
  • koordinira rad organa i službi iz člana 69 ovog zakona, u izvršavanju poslova za koje je potrebna međusobna saradnja (priprema propisa, akcionih planova, strateškog plana razvoja opštine i drugih razvojnih planova i programa, priprema izvještaja o njihovoj realizaciji i stručno informativnih materijala, izvještaja o sprovođenju zakona, opštinskih propisa i dr.);
  • daje mišljenje na akt kojim se utvrđuje organizacija i način rada lokalne uprave;
  • daje stručna uputstva i instrukcije za rad organima i službama iz člana 69 ovog zakona, radi pravilne primjene zakona i drugih propisa;
  • priprema godišnji izvještaj o postupanju u upravnim stvarima iz nadležnosti opštine;
  • podnosi predsjedniku opštine godišnji izvještaj o radu i druge izvještaje na zahtjev predsjednika opštine;
  • vrši druge poslove utvrđene zakonom, statutom opštine i aktima predsjednika opštine.

Ako se za vršenje poslova glavnog administratora obrazuje stručna služba, tom službom rukovodi glavni administrator i odgovara za njen rad.