OPIS POSLOVA – Sekretarijat za lokalnu samoupravu

23 aug 2016

Sekretarijat za lokalnu samoupravu vrši poslove uprave koji se odnose na:

1) praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti: sistema lokalne samouprave, simbola, pečata, konflikta interesa, rješavanja stambenih pitanja lokalnih službenika i namještenika i lokalnih funkcionera i drugih oblasti koje su u vezi sa poslovima organa; iniciranje njihovih izmjena i dopuna i izjašnjavanje na nacrte i predloge zakona i drugih propisa u oblastima iz djelokruga organa;

2) pripremu i sprovođenje propisa opštine u oblastima za koje je organ obrazovan (mjesne zajednice; učešće lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova, osnivanje Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave, etički standardi i postupanje etičkih komisija; pružanje pravne pomoći građanima; upotreba simbola opštine; upotreba pečata i drugi propisi iz djelokruga organa); izjašnjavanje o inicijativama za ocjenu zakonitosti propisa opštine iz djelokruga organa;

3) davanje pravnih mišljenja o usklađenosti propisa koje pripremaju organi lokalne uprave sa zakonskim i podzakonskim aktima i o njihovoj međusobnoj usklađenosti, mišljenja o usklađenosti programa rada i izvještaja o radu organa, organa uprave i službi sa odgovarajućim uputstvom predsjednika opštine; obavještavanje lokalnih funkcionera i lokalnih službenika o eventualnom konfliktu interesa u postupku njihovog izbora ili imenovanja na javne funkcije ili u radna tijela opštine i sl;

4) izradu i realizaciju programa rada Sekretarijata i drugih programskih i planskih akata iz djelokruga organa; učešće u izradi i sprovođenju strateškog plana opštine, kadrovskog plana, plana integriteta i sl); praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru nadležnosti organa;

5) sprovođenje postupka za osnivanje i rad mjesnih zajednica i mjesnih centara; koordiniranje radom mjesnih zajednica; učešće u sprovođenju iza organe mjesnih zajednica; pripremu saglasnosti na odluku o osnivanju mjesnih zajednica; stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe održavanja zbora građana i rada organa mjesnih zajednica i druge poslove u skladu sa posebnom odlukom opštine;

6) rješavanje po inicijativama građana iz djelokruga organa; učešće u postupku po građanskim inicijativama u skladu sa Statutom opštine;

7) stručne i administrativne poslove u postupku rješavanja stambenih pitanja lokalnih službenika i namještenika i lokalnih funkcionera;

8) saradnju sa menadžerom u pripremi predloga projekata iz nadležnosti organa koji se finansiraju iz međunarodnih i drugih fondova;

9) pružanje pravne pomoći građanima u ostvarivanju njihovih prava i interesa pred sudovima i organima uprave;

10) vođenja registra mjesnih zajednica i mjesnih centara i drugih evidencija propisanih zakonom i odlukama opštine u oblastima iz nadležnosti organa;

11) pripremu izvještaja o radu, i drugih stručnih materijala za Skupštinu, predsjednika opštine, organe državne uprave, medije isl. iz djelokruga organa;

12) pripremu godišnjeg i drugih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, realizaciji plana integriteta i sl;

13) pripremu informacija za medije iz svog djelokruga i dostavu istih Službi predsjednika opštine na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i društvenim mrežama;

14) popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže opština a koje koristi Sekretarijat i mjesne zajednice opštine za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije, oprema, prevozna sredstva i sl.) u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;

15) druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.