OPŠTI AKTI I PROPISI ORGANA LOKALNE SAMOUPRAVE – Služba zaštite i spašavanja

29 maj 2018
  • Plan zastite i spašavanja od zemljotresa - 2019 godina - dalje
  • Plan rada za Jun 2019.godine - PDF
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Službe zaštite i spašavanja - PDF
  • Pravilnik o unutrašnjem redu i radu Službe zaštite i spašavanja - PDF
  • Odluka o obrazovanju Opštinskog tima za zastitu i spašavanje - PDF