OPŠTI AKTI I PROPISI ORGANA LOKALNE SAMOUPRAVE – Direkcija za imovinu

13 feb 2014
 

– Pravilnik o izmjenama Pravilnika Sekretarijata za imovinu – PDF

– Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata imovinu – PDF

– Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Direkcije za imovinu i zastupanje – dalje


– Odluka o davanju saglasnosti na odustajanje od prava na žalbu u predmetu  – dalje
(16 sjdenica SO Tivat od 10.07.2014.)
 

– Odluka o utvrđivanju javnog interesa radi izgradnje pumpne stanice Đuraševići 5 – dalje
(15 sjdenica SO Tivat od 20.05.2014.)
 
– Odluka o prodaji nepokretnosti UP 40 u zahvatu DUPa Tivat Centar – dalje
(15 sjdenica SO Tivat od 20.05.2014.)
– Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl.br Rs 208-11 – dalje
(15 sjdenica SO Tivat od 20.05.2014.)
– Odluka o prenosu zemljišta na ime naknade za eksproprisano zemljište – dalje
(15 sjdenica SO Tivat od 20.05.2014.)

– Odluka o prenosu prava korišćenja i upravljanja – dalje
 (13 sjdenica SO Tivat od 06.03.2014.)
Odluka o prodaji  zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele UP 516 DUP Donja Lastva – dalje
 
 (13 sjdenica SO Tivat od 06.03.2014.)

Odluka o razmjeni zemljištadalje
  (6 sjednice SO Tivat od 28.12.2012)
– Odluka o pristupanju kupovini zemljištadalje
  (6 sjednice SO Tivat od 28.12.2012)

– Odluka o razmjeni zemljišta radi kompletiranja urbanističkih parcela  – dalje
  (5 sjednica SO Tivat od 06.11.2012)

– Odluka o otkupu kat.par. 370/2 KO Nikovići  – dalje
  (5 sjednica SO Tivat od 06.11.2012)
– Odluka o otkupu zemljišta  – dalje
  (5 sjednica SO Tivat od 06.11.2012)

– Odluka o davanju saglasnosti za odustajanje od prava na žalbu u predmetu  Posl. br. Rs. 26/11 – dalje

  (5 sjednica SO Tivat od 06.11.2012)

– Odluka o davanju saglasnosti na poravnanje – PDF
  (3 sjednica SO Tivat od 17.07.2012)

– Odluka o davanju u zakup Doma kulture u Donjoj Lastvi – detaljnije
  (21 sjednica SO Tivat od 19.03.2012)
– Odluka o razmjeni nepokretnosti sa DOO „Knjaz“ Nikšić – detaljnije
  (21 sjednica SO Tivat od 19.03.2012)
– Odluka o pristupanju realizaciji razmjene zemljišta sa Pravoslavnom Mitropolijom Crnogorsko-primorskom – detaljnije
  (21 sjednica SO Tivat od 19.03.2012)

– Odluka o davanju saglasnosti za brisanje tereta zabrane otuđenja i opterećenja upisanog na kat.parcelama 417/1,417/4,417/6,417/7 i 460/1 KO Nikovići  – detaljnije
  (21 sjednica SO Tivat od 19.03.2012)

– Odluka o davanju saglasnosti za kupovinu kat.parc. 1222/2 KO Mrčevac – detaljnije
  (19 sjednica SO Tivat od 29.12.2011)
– Odluka o izmjeni Odluke br. 0304-243 od 24.06.2011.g. – detaljnije
  (19 sjednica SO Tivat od 29.12.2011)


– Odluka o pristupanju  razmjeni zemljišta sa Pravoslavnom Mitropoliom Crnogorsko-primorskom  – detaljnije
  (18 sjednica SO Tivat od 17.10.2011)
– Odluka o stavljanju van snage Odluke br. 0304-117 od 11.08.2008.g. – detaljnije
  (18 sjednica SO Tivat od 17.10.2011)
– Odluka o stavljanju van snage Odluke br. 0304-166 od 11.11.2008.g. – detaljnije
  (18 sjednica SO Tivat od 17.10.2011)
– Odluka o dopuni Odluke o turističkoj valorizaciji lokaliteta u vlasništvu Opštine Tivat na poluostrvu Luštica – detaljnije
  (18 sjednica SO Tivat od 17.10.2011)

Odluka o prenosu prava korišćenja i upravljanja MZ „Krašići“ na objektu 1,  na kat.parc. 878/1 K.O. Krašići – WORD
  (17 sjednice SO Tivat od 24.06.2011)
 
– Odluka o prenosu prava korišćenja i upravljanja JU „Centar za kulturu“ Tivat na nepokretnostima – WORD
  (17 sjednica SO Tivat od 24.06.2011)
 
– Odluka o davanju saglasnosti za rješavanje imovinsko pravnih odnosa kompenzacijom međusobnih potraživanja između opštine Tivat i „PMC INVEST“ doo – WORD
  (17 sjednica SO Tivat od 24.06.2011)

Odluka o otkupu dijela kat.parc.929/3 KO Tivat – PDF
  (16 sjednica SO Tivat od 25.03.2011)
 
– Odluka o otkupu dijela kat.parc.5/7 (čest.z.1228/39) KO Bogišići – PDF
 (16 sjednica SO Tivat od 25.03.2011)
 
– Odluka o izmjeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama- PDF

  (16 sjednica SO Tivat od 25.03.2011)


Odluka o otkupu dijela kat.parcele 127 k.o.Donja Lastva – PDF

  (15 sjednice SO Tivat od 29.12.2010)

Odluka o davanju saglasnosti za priznavanje tužbenih zahtjeva – PDF
  (14 sjednice SO Tivat od 30.09.2010)

Odluka o ustupanju „Ostrvu Sv.Marko“d.o.o.Tivat , Podgorica, Bul.Sv.Petra Cetinjskog I/3, čestice zemlje 1231/1, 1231/2, 1231/3 i 1231/4 k.o.Bogišići – PDF
  (13 sjednica SO Tivat od 01.07.2010)
– Odluka o otkupu dijela  kat.parcele 228 k.o.Tivat – PDF
  (13 sjednica SO Tivat od 01.07.2010)
– Odluka o otkupu dijela kat.parcele 658 k.o.Tivat – PDF
  (13 sjednica SO Tivat od 01.07.2010)
– Odluka o otkupu dijela kat.parcele 1047/1 k.o.Tivat – PDF
  (13 sjednica SO Tivat od 01.07.2010)

Odluka o ustupanju zemljišta Pravoslavnoj Mitropoliji Crnogorsko primorskoj – PDF
  (12 sjednica SO Tivat od 26.03.2010)

Odluka o otkupu dijela kat.parc.348/1 KO Radovići – WORD
  (11 sjendica SO Tivat od 29.12.2009)
– Odluka o ustupanju dijela kat.parc.684 KO Tivat – WORD
  (11 sjendica SO Tivat od 29.12.2009)
– Odluka o utvrđivanju javnog interesa radi izgradnje cjevovoda od rezervoara Tivat do Marića – WORD
  (11 sjendica SO Tivat od 29.12.2009)

– Odluka o davanju saglasnosti za rješavanje imovinsko pravnih odnosa kroz plaćanje naknade – WORD
  (11 sjendica SO Tivat od 29.12.2009)


Odluka o ustupanju zemljišta – WORD
  (6 sjednica SO Tivat od 27.02.2009)

Odluka o kupovini kat.par. 1543 TivatWORD
  (3 sjednica SO Tivat od 11.11.2008)
– Odluka o otkupu kat. Par. 195 BogisiciWORD
  (3 sjednica SO Tivat od 11.11.2008)
– Odluka o otkupu kat. Par. 522 D LastvaWORD
  (3 sjednica SO Tivat od 11.11.2008)
– Odluka o zamjeni nepokretnostiWORD
  (3 sjednica SO Tivat od 11.11.2008)
 
– Rjesenje o izuzimanju LepetaneWORD
  (3 sjednica SO Tivat od 11.11.2008)
– Odluka o prenosu prava na gradskom  građevinskom zemljištu Centru Agencije za nacionalnu bezbijednost Herceg NoviWORD

  (3 sjednica SO Tivat od 11.11.2008)

 

– Odluka o  prenosu prava na gradskom  građevinskom zemljištu Upravi policije – Centru bezbjednosti H.Novi- Odjeljenju bezbjednosti Tivat WORD
  (3 sjednica SO Tivat od 11.11.2008)