OPŠTI AKTI I PROPISI ORGANA LOKALNE SAMOUPRAVE – Direkcija za imovinu

13 feb 2014
 

- Pravilnik o izmjenama Pravilnika Sekretarijata za imovinu - PDF

- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata imovinu - PDF

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Direkcije za imovinu i zastupanje - dalje
- Odluka o davanju saglasnosti na odustajanje od prava na žalbu u predmetu  - dalje
(16 sjdenica SO Tivat od 10.07.2014.)
 

- Odluka o utvrđivanju javnog interesa radi izgradnje pumpne stanice Đuraševići 5 - dalje
(15 sjdenica SO Tivat od 20.05.2014.)
 
- Odluka o prodaji nepokretnosti UP 40 u zahvatu DUPa Tivat Centar - dalje
(15 sjdenica SO Tivat od 20.05.2014.)
- Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl.br Rs 208-11 - dalje
(15 sjdenica SO Tivat od 20.05.2014.)
- Odluka o prenosu zemljišta na ime naknade za eksproprisano zemljište - dalje
(15 sjdenica SO Tivat od 20.05.2014.)

Odluka o prenosu prava korišćenja i upravljanja - dalje
 (13 sjdenica SO Tivat od 06.03.2014.)
- Odluka o prodaji  zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele UP 516 DUP Donja Lastva - dalje
 
 (13 sjdenica SO Tivat od 06.03.2014.)

- Odluka o razmjeni zemljišta - dalje
  (6 sjednice SO Tivat od 28.12.2012)
- Odluka o pristupanju kupovini zemljišta - dalje
  (6 sjednice SO Tivat od 28.12.2012)

- Odluka o razmjeni zemljišta radi kompletiranja urbanističkih parcela  - dalje
  (5 sjednica SO Tivat od 06.11.2012)
- Odluka o otkupu kat.par. 370/2 KO Nikovići  - dalje
  (5 sjednica SO Tivat od 06.11.2012)
- Odluka o otkupu zemljišta  - dalje
  (5 sjednica SO Tivat od 06.11.2012)
- Odluka o davanju saglasnosti za odustajanje od prava na žalbu u predmetu  Posl. br. Rs. 26/11 - dalje
  (5 sjednica SO Tivat od 06.11.2012)

- Odluka o davanju saglasnosti na poravnanje - PDF
  (3 sjednica SO Tivat od 17.07.2012)

- Odluka o davanju u zakup Doma kulture u Donjoj Lastvi - detaljnije
  (21 sjednica SO Tivat od 19.03.2012)
- Odluka o razmjeni nepokretnosti sa DOO „Knjaz“ Nikšić - detaljnije
  (21 sjednica SO Tivat od 19.03.2012)
- Odluka o pristupanju realizaciji razmjene zemljišta sa Pravoslavnom Mitropolijom Crnogorsko-primorskom - detaljnije
  (21 sjednica SO Tivat od 19.03.2012)

- Odluka o davanju saglasnosti za brisanje tereta zabrane otuđenja i opterećenja upisanog na kat.parcelama 417/1,417/4,417/6,417/7 i 460/1 KO Nikovići  - detaljnije
  (21 sjednica SO Tivat od 19.03.2012)

- Odluka o davanju saglasnosti za kupovinu kat.parc. 1222/2 KO Mrčevac - detaljnije
  (19 sjednica SO Tivat od 29.12.2011)
- Odluka o izmjeni Odluke br. 0304-243 od 24.06.2011.g. - detaljnije
  (19 sjednica SO Tivat od 29.12.2011)

- Odluka o pristupanju  razmjeni zemljišta sa Pravoslavnom Mitropoliom Crnogorsko-primorskom  - detaljnije
  (18 sjednica SO Tivat od 17.10.2011)
- Odluka o stavljanju van snage Odluke br. 0304-117 od 11.08.2008.g. - detaljnije
  (18 sjednica SO Tivat od 17.10.2011)
- Odluka o stavljanju van snage Odluke br. 0304-166 od 11.11.2008.g. - detaljnije
  (18 sjednica SO Tivat od 17.10.2011)
- Odluka o dopuni Odluke o turističkoj valorizaciji lokaliteta u vlasništvu Opštine Tivat na poluostrvu Luštica - detaljnije
  (18 sjednica SO Tivat od 17.10.2011)

- Odluka o prenosu prava korišćenja i upravljanja MZ „Krašići“ na objektu 1,  na kat.parc. 878/1 K.O. Krašići - WORD
  (17 sjednice SO Tivat od 24.06.2011)
 
- Odluka o prenosu prava korišćenja i upravljanja JU „Centar za kulturu“ Tivat na nepokretnostima - WORD
  (17 sjednica SO Tivat od 24.06.2011)
 
- Odluka o davanju saglasnosti za rješavanje imovinsko pravnih odnosa kompenzacijom međusobnih potraživanja između opštine Tivat i „PMC INVEST“ doo - WORD
  (17 sjednica SO Tivat od 24.06.2011)

- Odluka o otkupu dijela kat.parc.929/3 KO Tivat - PDF
  (16 sjednica SO Tivat od 25.03.2011)
 
- Odluka o otkupu dijela kat.parc.5/7 (čest.z.1228/39) KO Bogišići - PDF
 (16 sjednica SO Tivat od 25.03.2011)
 
- Odluka o izmjeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama- PDF
  (16 sjednica SO Tivat od 25.03.2011)
- Odluka o otkupu dijela kat.parcele 127 k.o.Donja Lastva - PDF
  (15 sjednice SO Tivat od 29.12.2010)

- Odluka o davanju saglasnosti za priznavanje tužbenih zahtjeva - PDF
  (14 sjednice SO Tivat od 30.09.2010)

- Odluka o ustupanju „Ostrvu Sv.Marko“d.o.o.Tivat , Podgorica, Bul.Sv.Petra Cetinjskog I/3, čestice zemlje 1231/1, 1231/2, 1231/3 i 1231/4 k.o.Bogišići - PDF
  (13 sjednica SO Tivat od 01.07.2010)
- Odluka o otkupu dijela  kat.parcele 228 k.o.Tivat - PDF
  (13 sjednica SO Tivat od 01.07.2010)
- Odluka o otkupu dijela kat.parcele 658 k.o.Tivat - PDF
  (13 sjednica SO Tivat od 01.07.2010)
- Odluka o otkupu dijela kat.parcele 1047/1 k.o.Tivat - PDF
  (13 sjednica SO Tivat od 01.07.2010)

- Odluka o ustupanju zemljišta Pravoslavnoj Mitropoliji Crnogorsko primorskoj - PDF
  (12 sjednica SO Tivat od 26.03.2010)

- Odluka o otkupu dijela kat.parc.348/1 KO Radovići - WORD
  (11 sjendica SO Tivat od 29.12.2009)
- Odluka o ustupanju dijela kat.parc.684 KO Tivat - WORD
  (11 sjendica SO Tivat od 29.12.2009)
- Odluka o utvrđivanju javnog interesa radi izgradnje cjevovoda od rezervoara Tivat do Marića - WORD
  (11 sjendica SO Tivat od 29.12.2009)

- Odluka o davanju saglasnosti za rješavanje imovinsko pravnih odnosa kroz plaćanje naknade - WORD
  (11 sjendica SO Tivat od 29.12.2009)
- Odluka o ustupanju zemljišta - WORD
  (6 sjednica SO Tivat od 27.02.2009)

- Odluka o kupovini kat.par. 1543 Tivat- WORD
  (3 sjednica SO Tivat od 11.11.2008)
- Odluka o otkupu kat. Par. 195 Bogisici- WORD
  (3 sjednica SO Tivat od 11.11.2008)
- Odluka o otkupu kat. Par. 522 D Lastva- WORD
  (3 sjednica SO Tivat od 11.11.2008)
- Odluka o zamjeni nepokretnosti- WORD
  (3 sjednica SO Tivat od 11.11.2008)
 
- Rjesenje o izuzimanju Lepetane- WORD
  (3 sjednica SO Tivat od 11.11.2008)
- Odluka o prenosu prava na gradskom  građevinskom zemljištu Centru Agencije za nacionalnu bezbijednost Herceg Novi- WORD
  (3 sjednica SO Tivat od 11.11.2008)
 
- Odluka o  prenosu prava na gradskom  građevinskom zemljištu Upravi policije - Centru bezbjednosti H.Novi- Odjeljenju bezbjednosti Tivat - WORD
  (3 sjednica SO Tivat od 11.11.2008)