Pokrenute aktivnosti u dogovoru sa građanima MZ Lepetane

12 okt 2022

Opština Tivat pokrenula je niz aktivnosti u cilju rješavanja problema mještana Lepetana, a u skladu sa postignutim dogovorom na nedavno održanom zboru građana u toj Mjesnoj zajednici.

Osim dostavljanja peticije građana i inicijative za izradu Detaljnog urbanističkog plana “Lepetane” Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, lokalna samouprava pokrenula je procedure kojima bi se omogućio saobraćajni pristup groblju. Kako predmetno saobraćajno rješenje nije u obuhvatu DUP-a “Lepetane”, pristupiće se donošenju Odluke o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa. Predstavnici Opštine Tivat obišli su lokaciju zajedno sa saobraćajnim inženjerom u cilju pronalaženja najoptimalnijeg rješenja, imajući u vidu zahtjevnost lokacije sa aspekta nivelacije i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Sekretarijat za uređenje prostora će nakon analize varijantnih rješenja, izrade programskog zadatka i pribavljanja mišljenja javnih preduzeća sprovesti javnu raspravu.

Po ukazu Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor službenici DOO “Komunalno” Tivat sproveli su radove na orezivanju dijela zelenila iza Doma kulture, a u toku su i radovi na postavljanju metalne rešetke na atmosferskoj kanalizaciji u ulici “Lepetane I”.

Na inicijativu lokalne samouprave, iz Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom najavili su popravku ograde oko dječijeg igrališta. Renoviranje igrališta planirano je za narednu godinu, obzirom da je isto tek nedavno uvršteno u Program privremenih objekata u zoni morskog dobra za period 2019-2023, čime su se formalno stekli uslovi za izradu tehničke dokumentacije.

Jedan od zahtjeva mještana Lepetana odnosio se na izmještanje loše pozicioniranog i neadekvatno obilježenog pješačkog prelaza u Luci Stevovića. Kako shodno Zakonu o putevima, poslove upravljanja, razvoja, gradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite državnih puteva vrši organ uprave nadležan za državne puteve, očekuje se stav Uprave za saobraćaj po ovom pitanju.

Zakon o lokalnoj samoupravi predviđa ostvarivanje potreba i interesa lokalnog stanovništva posredstvom mjesnih zajednica, pa aktivno učešće u planovima razvoja, iznošenjem konkretnih primjedbi i sugestija, dovodi do rješavanja problema sa ljudima kojih se to primarno tiče, što je osnov građanskog društva.

post slika

Galerija