POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVU UČEŠĆA NA XXVI SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE TIVAT

12 dec 2018

Na osnovu člana 158 Poslovnika o radu Skupštine opštine Tivat (“Sl.list CG-opštinski propisi 37/18), objavljuje se POZIV Nevladinim organizacijama za prijavu učešća na XXVI sjednicu Skupštine opštine Tivat. Pozivaju se nevladine organizacije koje koriste institut “slobodne stolice” u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine, da podnesu prijave za učešće u radu XXVI sjednice SO Tivat, koja je zakazana za 21.12.2018. godine.

Prijavu za učešće na sjednici Skupštine nevladine organizacije dostavljaju predsjedniku Skupštine elektronskim putem na e-mail adresu sekretarso@opstinativat.com najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice Skupštine.

Nevladine organizacije su dužne da navedu tačke dnevnog reda za koje prijavljuju učešće na sjednici.

Obavještenje o predstavnicima nevladinih organizacija koji će po pojedinim tačkama dnevnog reda prisustvovati sjednici Skupštine, objaviće se na veb sajtu opštine Tivat.

Broj: 0303-030-25/10

Tivat, 11.12.2018. godine

SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE TIVAT