POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVU UČEŠĆA NA XXVII SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE TIVAT

19 feb 2019

Na osnovu člana 158 Poslovnika o radu Skupštine opštine Tivat (“Sl.list CG-opštinski propisi 37/18), objavljuje se POZIV Nevladinim organizacijama za prijavu učešća na XXVII sjednicu Skupštine opštine Tivat. Pozivaju se nevladine organizacije koje koriste institut “slobodne stolice” u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine, da podnesu prijave za učešće u radu XXVII sjednice SO Tivat, koja je zakazana za 28.02. 2019. godine.

Prijavu za učešće na sjednici Skupštine nevladine organizacije dostavljaju predsjedniku Skupštine elektronskim putem na e-mail adresu sekretarso@opstinativat.com najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice Skupštine.

Nevladine organizacije su dužne da navedu tačke dnevnog reda za koje prijavljuju učešće na sjednici.

Obavještenje o predstavnicima nevladinih organizacija koji će po pojedinim tačkama dnevnog reda prisustvovati sjednici Skupštine, objaviće se na veb sajtu opštine Tivat.

DNEVNI RED XXVII SJEDNICE - dalje

 

Broj:0303-030-3/1

Tivat,18.02..2019. godine

 

SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE TIVAT