PREDLOG TAČAKA DNEVNOG REDA XXVII SJEDNICE

19 feb 2019

01. Izvještaj o radu Predsjednika opštine i radu organa uprave i službi opštine za 2018. godinu - dalje
02. Izvještaj o stanju uredjenja prostora za 2018 godinu - dalje
03. Program uredjenja prostora za 2019 - dalje
04. Izvještaj o sprovodjenju Plana Energetske Efikasnosti za 2018g - dalje
05. Plan poboljšanja energetske efikasnosti za 2019 godinu - dalje
06. Predlog Odluke o linijskom, gradskom i prigradskom prevozu putnika u opštini Tivat - dalje
07. Predlog Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu - dalje
08. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte - dalje
09. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora i zemljišta u državnoj svojini na kojima opštine Tivat - dalje
10. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o radnom vremenu - dalje
11. Lokalni akcioni Plan za integraciju i zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom za opštinu Tivat za periods 2019-2021 - dalje
12. Plan i program rada TOT-a za 2019 - dalje
13. Plan i program rada BNT za 2019. sa odlukom odbora direktora i misljenjem nadleznog sekretarijata - dalje
14. Plan i program rada RJ Azil za 2019 - dalje
15. Izvještaj o radu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave za 2018. godinu - dalje
16. Izvještaj o radu Službe zaštite i spašavanja za 2018. godinu - dalje
17. Informacija o radu Zelenog tima u 2018 god - dalje
18. Informacija o radu JU SMŠ Mladost za 2018. godinu - dalje
19. Informacija o radu JU OŠ Drago Milović za 2018. godinu - dalje
20. Informacija o radu JU OŠ Branko Brinić za 2018. godinu - dalje
21. Informacija o radu JU Muzička škola Tivat za 2018.godinu - dalje
22. Informacija o stanju predškolskog vaspitanja i obrazovanja na području opštine Tivat - dalje
23. Izvještaj o stanju bezbjednosti u opštini Tivat za 2018. godinu - dalje
24. Informacija o radu JZU Dom zdravlja Tivat za2018. godinu - dalje
25. Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja za 2018 - dalje
26. Informacija o radu Centra za socijalni rad za 2018 godinu - dalje
27. Informacija o radu Crvenog Krsta Tivat za 2018 godinu - dalje
28. Predlog odluke o učešću opštine Tivat u izgradnji objekata kolektivnog stanovanja za potrebe penzionera sa teritorije opštine Tivat - dalje
29. Predlog Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednica-ce Savjeta za rodnu ravnopravnost - dalje
30. Predlog Odluke o razrješenju tri predstavnika opštine Tivat u Skupštini Turističke Organizacije Tivat - dalje
31. Predlog Odluke o imenovanju tri predstavnika opštine Tivat u Skupštini Turističke Organizacije Tivat - dalje
32. Predlog Odluke o razrješenju predstavnika Skupstine opstine u Nadzorni odbor Turisticke organizacije - dalje
33. Predlog Odluke o imenovanju predstavnika Skupstine opstine u Nadzorni odbor Turisticke organizacije - dalje