Poziv NVO za učešće na X sjednici

25 jun 2021

Na osnovu člana 158 Poslovnika o radu Skupštine opštine Tivat (“Sl.list CG-opštinski propisi 37/18), objavljuje se

POZIV

Nevladinim organizacijama za prijavu učešća na X sjednicu Skupštine opštine Tivat

Pozivaju se nevladine organizacije koje koriste institut “slobodne stolice” u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine, da podnesu prijave za učešće u radu X sjednice SO Tivat, koja je zakazana za 30.06.2021.godine.

Prijavu za učešće na sjednici Skupštine nevladine organizacije dostavljaju predsjedniku Skupštine elektronskim putem na e-mail adresu sekretarso@opstinativat.me najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice Skupštine.

Nevladine organizacije su dužne da navedu tačke dnevnog reda za koje prijavljuju učešće na sjednici.

Obavještenje o predstavnicima nevladinih organizacija koji će po pojedinim tačkama  dnevnog reda prisustvovati sjednici Skupštine, objaviće se na veb sajtu opštine Tivat.

Broj: 03-016/21-7/5

Tivat,24.06.2021.godine

SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE TIVAT