Poziv za preuzimanje kućnih brojeva

20 jul 2023

Opština Tivat poziva građane Tivta da preuzmu tablice sa kućnim brojevima. Tablice se mogu preuzeti u Sekretarijatu za saobraćaj i stambeno-komunalne djelatnosti (kancelarija br 17), svakog radnog dana od 8 do 11 časova i srijedom od 8 do 14 časova. Za područje mjesne zajednice Krtoli, kućne brojeve je moguće preuzeti u prostorijama Mjesne zajednice.

Vlasnik, odnosno suvlasnik stambenog ili poslovnog objekta i Stambena zgrada kao pravno lice dužni su da pločicu sa brojem postave i održavaju urednom, kao i da prijave promjenu adrese MUP-u CG, filijala Tivat. Takođe, napominjemo da vlasnik rizikuje primjenu kaznenih odredbi propisanih odlukom o komunalnom redu ako ne postavi tablicu sa brojem na stambenoj ili poslovnoj zgradi i ne održava je urednom

post slika