Predlog tačaka dnevnog reda X sjednice

08 mar 2017

1. Predlog odluke o usvajanju DUP-a Krašići - dalje
2. Izvještaj o radu Predsjednika i organa lokalne uprave i službi za 2016. Godinu - dalje
3. Studija/Elaborat opravdanosti autobuske stanice Tivat - dalje
4. Predlog Odluke o osnivanju DOO „Autobuska stanica“ Tivat - dalje
5. Parking studija Tivat - dalje
6. Predlog odluke o osnivanju DOO „Parking servis“ Tivat - dalje
7. Elaborat o društveno ekonomskoj opravdanosti osnivanja DOO „Sportska dvorana“ Tivat - dalje
8. Predlog odluke o osnivanju DOO „Sportska dvorana“ Tivat - dalje
9. Elaborat o društveno ekonomskoj opravdanosti osnivanja JU „Dnevni centar“ za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u opštini Tivat - dalje
10. Predlog odluke o sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou - dalje
11. Predlog odluke o finansiranju usluge pomoć i njega u kući za 2017. godinu - dalje
12. Program uređenja prostora za 2017. godinu - dalje
13. Predlog odluke o dopuni Plana privremenih objekata - dalje
14. Izvještaj o sprovođenju Plana poboljšanja energetske efikasnosti opštine Tivat za 2016. godinu - dalje
15. Plan poboljšanja energetske efikasnosti za 2017. godinu - dalje
16. Lokalni plan zaštite životne sredine 2017-2021 - dalje
17. Lokalni Plan upravljanja otpadom - dalje
18. Cjenovnik komunalnih usluga - dalje
19. Plan i program rada JU „Centar za kulturu“ Tivat za 2017. godinu - dalje
20. Nacrt Odluke o podsticajima u razvoju poljoprivrede - dalje
21. Zaključak o umanjenju komunalnih taksi - dalje
22. Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke broj 0304-463-315 od 29.10.2016. godine - dalje
23. Predlog odluke o prodaji suvlasničkog dijela na kat.par.4145/1 i 4145/2 k.o. Tivat - dalje
24. Predlog odluke o davanju na upravljanje i korišćenje Dom kulture u Donjoj lastvi NVO Hrvatska krovna zajednica- DUX Croatorum - dalje
25. Predlog odluke o prodaji zemljišta radi kompletiranja UP 15a u zahvatu Dup-a Tivat Centar - dalje
26. Predlog odluke o ustanovljavanju službenosti radi postavljanja i upotrebe cjevovoda i optičog kabla regionalnog vodovodnog sistema na dionici Tivat- Herceg Novi - dalje
27. Predlog odluke o prodaji kat.par.2255/1 i 2255/2 k.o Tivat radi kompletiranja UP 19 i 20 u zahvatu DUP-a Tivat Centar - dalje
28. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju glavnog administratora opštine Tivat - dalje
29. Predlog odluke o razrješenju jednog člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave - dalje
30. Predlog odluke o imenovanju jednog člana savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave - dalje
31. Predlog odluke o razrješenju jednog člana odbora direktora DOO „Brend New Tivat“ - dalje
32. Predlog odluke o imenovanju jednog člana odbora direktora DOO „Brend New Tivat“ - dalje
33. Predlog odluke o razrješenju jednog člana Savjeta radio Tivta - dalje
34. Predlog odluke o razrješenju dva člana Savjeta Radio Tivta (zbog isteka mandata) - dalje
35. Predlog odluke o imenovanju jednog člana Savjeta radio Tivta - dalje
36. Predlog odluke o imenovanju Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere - dalje