PREDLOG TAČAKA DNEVNOG REDA XV SJEDNICE

01 nov 2017

1.Informacija o ostvarenim prihodima i rashodima opštine Tivat za period 01.01.-30.09. 2017. godine - dalje
2.Predlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o rješavanju stambenih potreba lica koja bira ili imenuje Skupština opštine i Predsjednik opštine i drugih lica čiji je rad od posebnog interesa za opštinu - dalje
3.Predlog odluke o izmjeni odluke o rješavanju stambenih potreba službenika i namještenika organa lokalne uprave opštine Tivat - dalje
4.Predlog odluke o kućnom redu - dalje
5.Predlog odluke o obimu i vrsti dopuštenih radova na spoljnim djelovima stambene zgrade - dalje
6.Predlog Odluke o izmjeni i dopuni odluke o pravima i uslugama iz socijalne i dječije zaštite - dalje
7.Predlog odluke o osnivanju JU Muzej i galerija Tivat - dalje
8.Predlog odluke o nagrađivanju učenika osnovnih i srednjih škola i studenata postdiplomskih studija - dalje
9.Lokalni plan za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana za period 2017-2021 u opštini Tivat - dalje
10.Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem JU „Sportska dvorana“ Tivat za 2016. Godinu - dalje
11.Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem DOO Brend New Tivat za 2016. Godinu - dalje
12.Predlog odluke o izmjeni odluke o imenovanju opštinske izborne komisije - dalje
13.Predlog odluke o imenovanju komisije za rješavanje stambenih potreba lica koja bira ili imenuje Skupština opštine i Predsjednik opštine i drugih lica čiji je rad od posebnog interesa za opštinu - dalje
14.Predlog odluke o prodaji kat par 1047-2 k.o. Tivat radi kompletiranja UP 391 u zahvatu DUP-a Mažina - dalje
15.Predlog odluke o prodaji suvlasničkog dijela na kat.par.3358 k.o. Tivat radi kompletiranjaUP 106 u zahvatu DUP-a Tivat Centar - dalje
16.Predlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl.br. P826-16 - dalje
17.Predlog odluke o stavljanju van snage odluke o broj 0304-463-184 od 28.11.2014. godine - dalje