PREDLOG TAČAKA DNEVNOG REDA XXIV SJEDNICE

05 okt 2018


1. Predlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna DUP Donji Radovići centar - dalje

2. Predlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna DUP Golf i Donji Radovići zapad - dalje

3. Predlog Poslovnika o radu Skupštine opštine Tivat - dalje

4. Predlog Odluke o donošenju projekta tehničke regulacije saobraćaja ulične mreže iznad magistrale na potezu od Lepetana do Gradiošnice - dalje

5. Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o lokalnim administrativnim taksama - dalje

6. Građanska inicijativa za donošenje akta o uređivanju pitanja upravljanja i korišćenja marine Kalimanj - dalje

7. Odluka o određivanju predstavnika opštine u Skupštini Turističke organizacije - dalje

Predlog za dopunu dnevnog reda - dalje