Predlozi XIX sjednice SO Tivat

26 dec 2011

Na osnovu člana 62. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine opštine Tivat („Sl.list CG - opštinski propisi“ br. 21/11), sazivam

 

XIX SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE TIVAT

 

Sjednica će se održati 29.12.2011.godine, sa početkom u 10 časova u Skupštinskoj sali  opštine Tivat

Za sjednicu predlažem sledeći              

                                                   D  N  E  V  N I     R  E D

-          Usvajanje zapisnika sa XVIII redovne sjednice SO

 

1.  Prijedlog Odluke o budžetu opštine Tivat za 2012 godinu
2.  Prijedlog Odluke o imenovanju Opštinske izborne komisije
3.  Prijedlog Odluke o imenovanju Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike
4.  Prijedlog nacrta Odluke o stipendijama
5.  Prijedlog Odluke o donošenju UP-a Pržno I
6.  Prijedlog Odluke o porezu na nepokretnosti  
7.  Prijedlog Odluke o lokalnim administrativnim taksama
8.  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za rad članova Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
9.  Prijedlog Odluke o finansiranju političkih partija
10.  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad odbornicima u SO Tivat
11. Prijedlog Odluke o rješavanju stambenih potreba službenika i namještenika organa lokalne samouprave opštine Tivat
12. Prijedlog Odluke o obimu i vrsti dopuštenih radova na spoljnim dijelovima stambene zgrade
13. Prijedlog nacrta Odluke o donošenju Glavnog projekta regulisanja saobraćajnih tokova u Tivtu
14. Prijedlog nacrta Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva
15. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta
16. Plan i Program rada JP „Vodovod i kanalizacija“ Tivat  za 2012 godinu
17. Plan i Program rada JP „Komunalno“ Tivat za 2012 godinu
18. Program rada RJ Azil JKP „Kotor“ Kotor za 2012 godinu (za Kotor i Tivat)
19. Plan i Program rada JU „Centar za kulturu“ Tivat  za 2012 godinu
20. Plan i Program rada JU „Sportska dvorana“ Tivat za 2012 godinu
21. Plan i Program rada Turističke organizacije Tivat  za 2012 godinu
22. Izvještaj o stanju uređenja prostora u opštini Tivat za 2011 godinu
23. Program uređenja prostora u opštini Tivat za 2012 godinu
24. Izvještaj o radu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave za 2010 i 2011 godinu
25. Informacija o radu OŠ „Drago Milović“ Tivat
26. Informacija o radu OŠ „Branko Brinić“ Radovići
27. Informacija o radu Srednje škole „Mladost“ Tivat
28. Informacija o radu Škole za osnovno muzičko obrazovanje   
29. Informacija o radu predškolske ustanove „Bambi“ Tivat
30. Informacija o radu Doma zdravlja Tivat
31. Informacija o radu Centra za socijalni rad Tivat
32. Informacija o radu Crvenog krsta Tivat
33. Informacija o javnom redu i miru u opštini Tivat
34. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za kupovinu kat.parc. 1222/2 KO Mrčevac
35. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke br. 0304-243 od 24.06.2011.g.