Prijedlog tačaka dnevnog reda XII sjednice SO

23 dec 2013

1.  Prijedlog Odluke budžeta opštine Tivat za 2014 godinu - dalje
2.  Statut Društva sa ograničenom odgovornošću „Brand New Tivat“ DOO Tivat - dalje
3.  Prijedlog Odluke o imenovanju članova Odbora direktora DOO „Vodovod i kanalizacija“ - dalje
4.  Prijedlog Odluke o imenovanju člnanova Odbora Direktora DOO „Komunalno“ - dalje
5.  Prijedlog Odluke o dodjeli stana Vjekoslavu Paskoviću - dalje
6.  Prijedlog odluke o građenju, postavljanju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za  pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom na teritoriji opštine Tivat - dalje
7.  Prijedlog Odluke o usvajanju Sporazuma o utvrđivanju prava i obaveza za izgradnju objekata za kolektivno stanovanje - dalje
8.  Program rada sa finansijskim planom DOO „Vodovod i kanalizacija“ za 2014. godinu - dalje
9.  Program rada sa finansijskim planom DOO „Komunalno“za 2014. godinu - dalje
10. Program rada Turističke organizacije za 2014. godinu - dalje
11. Program rada Centra za kulturu za 2014. godinu - dalje
12. Program rada Sportske dvorane za 2014. godinu - dalje
13. Program rada Skupštine opštine za 2014. godinu  - dalje
14. Nacrt Odluke za komunalno opremanje građevinskig zemljišta - dalje
15. Izvještaj o stanju uređenja prostora za 2013. godinu  - dalje
16. Program uređenja prostora za 2014 godinu - dalje
17. Informacija o stanju životne sredine za teritoriju opštine Tivat za 2012 godinu sa izvještajem o radu zelenog tima za 2013. godinu - dalje
18. Izvještaj o radu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave - dalje
19. Odluka o davanju saglasnosti na odustajanje od prava na žalbu Posl.br. Rs 14/12 - dalje