Prijedlog tačaka dnevnog reda III sjednice

01 jun 2016
1.Izvještaj o radu Predsjednika opštine za 2015. godinu - dalje
2.Predlog odluke o donošenju izmjena i dopuna DUP-a “Golf i donji Radovići zapad” - dalje
3.Predlog odluke o izmjeni i dopuni Plana privremenih objekata - dalje
4.Predlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa - dalje
5.Predlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o izgradnji pomoćnih objekata na teritoriji opštine Tivat - dalje
6.Predlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom na teritoriji opštine Tivat - dalje
7.Predlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o privremenim objektima na teritoriji opštine Tivat - dalje
8.Predlog odluke o izmjeni odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - dalje
9.Predlog odluke o komunalnom redu - dalje
10. Predlog odluke o dopuni odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima na teritoriji opštine Tivat - dalje
11. Predlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o javnim parkiralištima na području opštine Tivat - dalje
12. Predlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o javnom vodosnabdijevanju - dalje
13. Predlog odluke o dopuni odluke o auto taksi prevozu - dalje
14. Predlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca - dalje
15. Predlog odluke o dopuni odluke o gradskom i prigradskom linijskom prevozu putnika - dalje
16. Predlog odluke o dopuni odluke o odvođenju i prečišćavanju otpadnih voda na području opštine Tivat -dalje
17. Predlog odluke o izmjenama odluke o porezu na nepokretnosti - dalje
18. Zaključak o umanjenju iznosa lokalnih komunalnih taksi u opštini Tivat - dalje
19. Predlog odluke o dopuni odluke o radnom vremenu - dalje
20. Predlog odluke o izmjenama odluke o finansiranju političkih partija - dalje
21. Predlog odluke o utvrđivanju broja potpredsjednika opštine Tivat - dalje
22. Predlog odluke o davanju saglasnosti na imenovanje potpredsjednika opštine Tivat - dalje
23. Predlog odluke o razrješenju predstavnika opštine Tivat u Skupštini turističke organizacije - dalje
24. Predlog odluke o razrješenju člana odbora direktora DOO “Vodacom” - dalje
25. Predlog odluke o razrješenju člana Skupštine DOO “Vodacom” - dalje
26. Predlog odluke o razrješenju jednog člana odbora direktora DOO “Komunalno” Tivat - dalje
27. Predlog odluke o razrješenju izvršnog direktora DOO “Komunalno” Tivat - dalje
28. Predlog odluke o imenovanju lica koje će obavljavati funkciju izvršnog direktora do imenovanja novog -dalje
29. Predlog odluke o razrješenju jednog člana odbora direktora DOO “Vodovod i kanalizacija” Tivat - dalje
30. Predlog odluke o razrješenju jednog člana odbora direktora DOO “Vodovod i kanalizacija” Tivat - dalje
31. Predlog odluke o razrješenju jednog člana Savjeta JU “Centar za kulturu” Tivat - dalje
32. Predlog odluke o razrješenju jednog člana Savjeta JU “Sportska dvorana” Tivat - dalje
33. Predlog odluke o rješavanju imovinsko pravnih odnosa - dalje
34. Predlog odluke o privremenom davanju u zakup kat. parc.3398 KO Tivat
35. Odbornička pitanja i odgovori