Prijedlog tačaka dnevnog reda VI sjednice

14 sep 2016
 1. Odluka o donošenju DUP-a Stari Krašići - dalje
 2. Odluka o izmjeni odluke o oslobađanju plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - dalje
 3. Odluka o zaradama lokalnih službenika i namještenika- dalje
 4. Odluka o zaradama lokalnih funkcionera i lica koje imenuje Skupština - dalje
 5. Odluka o uslovima i načinu ostvarivanja prava na varijabilni dio zarade - dalje
 6. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat - dalje
 7. Nacrt Odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji opštine Tivat - dalje
 8. Odluka o dopuni odluke o imenovanju OIK - dalje
 9. Odluka o razrješenju člana Savjeta Centra za kulturu Tivat - dalje
 10. Odluka o imenovanju člana Savjeta Centra za kulturu Tivat - dalje
 11. Odluka o razrješenju člana Skupštine Vodacom-a (Petar Plamenac) - dalje
 12. Odluka o imenovanju dva člana Skupštine Vodacom-a - dalje
 13. Odluka o imenovanja člana Odbora za finansije, privredu i ekonomski razvoj - dalje
 14. Odluka o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti - dalje
 15. Odluka o pristupanju kupovine stana - dalje
 16. Odluka o davanju saglasnosti na davanje stana u zakup - dalje
 17. Zaključak o pristupanju izrade Elaborata o modelu upravljanja autobuskom stanicom - dalje