Priprema programa kulturnih manifestacija za 2024. godinu

27 feb 2024

Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Tivat obavještava da je u toku priprema Programa kulturnih manifestacija za 2024. godinu za manifestacije koje : visoko-kvalitetnim sadržajima afirmišu opštinu, njeguju kulturnu tradiciju (materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu), imaju kontinuitet kvaliteta tokom trajanja, doprinose prepoznatljivoj međunarodnoj afirmaciji opštine i države, doprinose ostvarivanju kulturne raznolikosti i inkluzvnosti, podstiču nove forme umjetničkog izražavanja, zadovoljavaju potrebe građana i turista, okupljaju veliki broj posjetilaca, manifestacije koje su kulturno edukativnog karaktera i doprinose pozitivnim ekonomskim efektima opštine.

Prijavu na propisanom obrascu potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Prijava za Program kulturnih manifestacija - Sekretarijat za društvene djelatnosti“, neposredno na pisarnici Opštine Tivat (Građanski biro, I sprat), ili putem pošte  na adresu: Opština Tivat, Sekretarijat za društvene djelatnosti, Trg Magnolija 1, 85320 Tivat.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, odnosno najkasnije do 12.03.2024. godine.

Pravo učešća imaju nevladine organizacije i pravna lica sa teritorije opštine Tivat, za manifestacije koje se u potpunosti realizuju na teritoriji opštine. Pravo učešća nemaju javne ustanove i preduzeća čiji se rad finansira iz Budžeta Opštine Tivat sredstvima planiranim za kulturu.

Organizatori/ke koji/e nisu dostavili kompletan izvještaj o realizaciji manifestacije iz prethodne godine, ne mogu učestvovati u raspodjeli sredstava za ovu godinu.

Informacije u vezi ovog obavještenja mogu se dobiti svakog radnog dana u Sekretarijatu za društvene djelatnosti, kancelarija broj 16 ili na telefon: 032/661-359.


Odluka o manifestacijama iz oblasti kulture koje se sufinansiraju iz budžeta Opštine Tivat - detaljnije
Prijavni obrazac - detaljnije post slika