Procjena uticaja na životnu sredinu

18 okt 2010

JAVNA KNJIGA

 

Upitnik za odlučivanje o potrebi procjene uticaja - PDF

Projekat čišćenja lučice Kalimanj - dalje

Projekat rekonstrukcije benzinske pumpe na UP 184, koju čine kat. parcele br. 991 i 992/2 KO Tivat, u zahvatu DUP-a Mažina, opština Tivat - dalje

Postavljanje podzemnog kablovskog voda na katastarskim parcelama br. 1034, 4881, 4893, 992/1, 959/1, 4892/1 KO Tivat, na katastarskim parcelama br. 745, 731/3, 731/1, 737 KO Donja Lastva i na katastarskim parcelama br. 508, 509, 472 KO Lepetani, opština Tivat - dalje

Izgradnja privremenog objekta, montažno uzletište/sletište za helikoptere u okviru kompleksa Porto Montenegro - dalje

Istražne bušotine  u bloku 5 u podmorju Crne Gore - dalje

Privezište na lokaciji stara Račica - PDF

Izmještanje dalekovoda 110 kV „Gradiošnica-Herceg Novi“, Opština Tivat - dalje

Izgradnja privremenog montažnog objekta namjene čekaonica - terminal za putnike na aerodromu u Tivtu - dalje

Projekat izgradnje/nasipanje plaže u dijelu DSL „Sektor 36“, Opština Tivat - dalje

Distributivni cjevovod od rezervoara Orascom do saobraćajnice MV2, “Lustica Development”, a.d. - dalje

Rekonstrukcija obale Seljanovo , „Sea Trade“ d.o.o. iz Kotora - dalje

Crpne stanice LS2 i LS3 sa potisnim cjevovodima i gravitacionim kolektorom, „Luštica Development“ d.o.o. - dalje

Crpne stanice LS1 sa gravitacionim kanalizacionim objektom, pristupnom saobraćajnicom, pratećom infrastrukturom i sanitarnim objektima - dalje

Izdvojeni gat sa sadržajima za administrativne službe graničnog prelaza, policije, lučke kapetanije i pumpne stanice - dalje

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Luštica - dalje

Izgradnja 35kV kablovskog voda i optičkog kabla od TS 110/35kV „Tivat“ do TS 35/10 kV „Račica“- dalje

Izgradnja dijela obalnog šetališta u zahvatu DSL-a „Sektor 29“ - dalje

Hotel “Mimoza” - dalje

Izgradnja poslovno-stambenih objekata B1, B2, B3 i B4 i bazena P1 i P2 turističkog naselja „Luštica bay“ - dalje

Javni prolaz na putu Radovići - Tivat - dalje

„M: Tel“ d.o.o. - izgradnja hibridne optičko-koaksijalne mreže - dalje

„Sea trade“ d.o.o. - Turističko naselje 2 - dalje

QD Hotel and Property Investment Montenegro - Rezidencijalne vile RL1 i RL2 - dalje

Auto servis - "Žix Company" d.o.o. - dalje

"Luštica Development" a.d. - Chedi Lustica Bay Hotel - dalje

Kablovsko-distributivni sistem - M-KABL“ d.o.o. - dalje

„Sea trade“ d.o.o. - turističko naselje - dalje

Boris Božinović - održavanje glisera - dalje

Yahting servis Laguna d.o.o. – održavanje glisera - dalje

Tranzitni cjevovod od kružnog toka do Solila - dalje

Prva faza razvoja sekundarne i tercijalne fekalne i kanalizacione mreže za naselja Tripovići, Mažina, Gornja i Donja Župa u Tivtu - dalje

III i IV faza tranzitnog cijevovoda za povezivanje Luštice na Regionalni vodovodni sisitem - dalje

Hotel "La Perla" - dalje

Auto servis "Negojević" d.o.o. - dalje

Rekonstrukcija nautičkog centra Navar - dalje

Izgradnja “Owner’ cluba“ u obuhvatu UP Pržno I - dalje

Rekonstrukcija i obnova Manastira Sv. Arhangela Mihaila na poluostrvu Prevlaka - dalje

Tecnomarine TM Group d.o.o. – održavanje glisera - dalje 
 
Hotel Stara Škola - dalje 
 
Hotel - "Mesopromet" d.o.o. Bijelo Polje - dalje
 
Izgradnja dionice puta od Solila do raskrsnice za Pržno (za izmjenjeni projekat) - dalje
 
Auto servis "Savić" - dalje
 

Obalno šetalište "Belane" - dalje

Auto servis "Pinky" - dalje

Izgradnja ugostiteljskog objekta "Lido Mar" - dalje

Izgradnja dionice puta od Solila do raskrsnice za Pržno - dalje

Bioprečistač "Luštica Development" a.d. - dalje

Uzgoj mušlji i kamenica "Varadero" d.o.o. - dalje

Rekonstrukcija obale RT Ponta Seljanovo - dalje

Autobuska stanica Tivat - dalje

Rekonstrukcija tornja aerodromske kontrole letenja - dalje

Izgradnja helidroma, Porto Montenegro - dalje

Izgradnja Hotela "Mediteraneo" - dalje

Rekonstrukcija dijela objekta B - Trg Magnolija - dalje

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Tivat - Kotor - dalje

Autoperionica preduzeće “TIP-TOP GS” d.o.o.  - dalje

Autoperionica,preduzeće ˝SB 28˝ d.o.o. - dalje

Radio bazna stanica “KO21 Krašići” - dalje

Preduzeće „Navar Incorporated“ d.o.o. Tivat - dalje

Turistička vila – nosilac projekta Radomir Čavor - dalje

Izgradnja hotela na katastarskoj parceli br. 3396/1 KO Tivat - dalje

Bazna stanica na objektu Ozana u naselju Porto Montenegro - dalje

Bazna stanica “KO09 Seljanovo” – “Mtel” d.o.o. - dalje

Izgradnja Dalekovoda Tivat - Kotor - dalje

Proširenje marine Porto Montenegro - dalje

Pogon za izradu kovanog gvožđa i rezanog kamena - “Veljić Company” d.o.o. - dalje

Rekonstrukcija pristaništa Opatovo – JP Morsko dobro - dalje

Marina sa obalnim šetalištem u zalivu Trašte - dalje

Rekonstrukcija Hotela “Pine” - dalje

Turistička VILA 1 i VILA 2 KO Milovići, Opština Tivat - dalje

Golf teren LUŠTICA BAY Radovići - Tivat - dalje

Procjena uticaja na životnu sredinu " ŠETALIŠTE BELANE - dalje

Procjena uticaja na životnu sredinu izgradnje turističkog naselja preduzeća " SEA TRADE" d.o.o. Podgorica - dalje

Preduzeće "Slove" d.o.o -procjena uticaja na životnu sredinu radnje za opravku i farbanje motornih vozila -  dalje

Procjena uticaja na životnu sredinu - procjena za prizvodnju betona preduzeća „Bemax“ d.o.o. iz Podgorice - dalje

Obavještenje - procijene uticaja na životnu sredinu turističkog naselja - " SEA TRADE" d.o.o. Podgorica  -  PDF

Obavještenje - Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu izgradnje voda za transport naftnih derivata preduzeća "Jugopetrol"  A.D. iz Kotora - PDF

Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu Voda za transport naftnih derivata preduzeća "Jugopetrol" AD  iz Kotora - PDF

Zapisnik sa javne rasparve sa primjedbama za Elaborat procjene uticaja uređenja šetališta Belani - detaljnije

Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju šetališta "Belane" - dalje

Obavještenje - Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju šetališta "Belane" - dalje

Obavještenje - Preduzeće "JUGOPETROL" iz Kotora - PDF

Zahtjev - J.P Morsko dobro iz Budve- rekonstrukcija gradske rive Pine - PDF Obavještenje PDF Rješenje PDF

Obavještenje - Preduzetnik „JANJATOVIĆ“ iz Tivta - PDF Rješenje PDF

Obavještenje - J.P.MORSKO DOBRO iz Budve - rekonstrukcija šetališta Belane - PDF Rješenje PDF

Odluka o zahtjevu za procjenu uticaja na zivotnu sredinu za auto servis Romeo Gudelj-PDF

Odluka o zahtjevu za procjenu uticaja na zivotnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije hotel Palma - ProMonte-PDF

Odluka o zahtjevu za procjenu uticaja na zivotnu sredinu  za izgradnju tranzitnog vodovodnog cjevovoda Regionalni cjevovod Solila sistem RZ Radovići odnosno rekonstrukcije postojećeg distributivnog vodovodnog cjevovoda do Krašića za trasu vodovoda Solila - Radovici - Krasici-PDF

Izgradnja priobalnog kolektora Krašići - Đuraševići - PDF

Obavještenje o davanju sagalsnosti za elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''Seljanovo'' – Tivat - PDF

Rješenje o davanju saglasnosti za  elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''Seljanovo'' – Tivat -PDF

Obavještenje o davanju saglasnosti za elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za kompleks turističkog naselja u Krtolima (naselje Đuraševići), Tivat (Kat.par. 141/11 i 138/3 KO Bogišići) - PDF

Rješenje o davanju saglasnosti za elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za kompleks turističkog naselja u Krtolima (naselje Đuraševići), Tivat (Kat.par. 141/11 i 138/3 KO Bogišići) - PDF