Strateška procjena uticaja na životnu sredinu

18 okt 2010

 


Rješenja – Strateška procjena uticaja – dalje


Izmjene i dopune DUP Gradiošnica – dalje

Izmjene i dopune DUP-a Tivat – Centar za lokaciju hotela „Mimoza” – dalje

UP Turistička zona Lepetane – dalje

Izmjene i dopune Dup Golf i Donji Radovići zapad – dalje

DUP Servisna zona Luštica – dalje

UP Donja Lastva –  dalje

UP Lepetane – dalje

DUP Lepetane – dalje

DUP Krašići – dalje

DUP Stari Krašići – dalje

UP Pržno I – dalje

Strateška procjena uticaja za DUP Golf Ekonomija – dalje

Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja izmjene i dopune DSL “ARSENAL -Tivat- dalje

Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na zivotnu sredinu – Ruljina – dalje

Izvjestaj strateske procjene uticaja na zivotnu sredinu za DUP Donji Radovici centardalje

Izvjestaj strateske procjene uticaja na zivotnu sredinu za DUP Golf I Donji Radovici zapaddalje

Izvjestaj o strateskoj procjeni uticaja Urbanistickog projekta turisticki kompleks Przno II – dalje

Izvjestaj o strateskoj procjeni uticaja Urbanistickog projekta turisticki kompleks Przno I – dalje

SPU Gradiošnica – javna rasprava obaviještenje – PDF

Odluka o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Ubanistički projekat Pržno II –PDF

Programski zadatak – strateša procjena uticaja na životnu sredinu za ubanistički projekat Pržno II – PDF

Odluka o potrebi izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu za ubanistički projekat Pržno II – PDF

Odluka o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Ubanistički projekat Pržno I – PDF

Programski zadatak – strateša procjena uticaja na životnu sredinu za ubanistički projekat Pržno I – PDF

Odluka o potrebi izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu za ubanistički projekat Pržno I – PDF

Odluka o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za ubanistički projekat Ruljina – PDF

Programski zadatak – strateša procjena uticaja na životnu sredinu za ubanistički projekat Ruljina – PDF

Odluka o potrebi izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu za ubanistički projekat Ruljina – PDF

Odluka o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja za DUP Gošići – PDF

Odluka o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja za DUP Mrčevac – PDF

Odluka o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja za DUP Donja Lastva – PDF

Odluka o potrebi izrade strateške procjene uticaja  na životnu sredinu za Detaljni urbanistički plan Golf i Donji Radovići zapad – PDF

Odlukao izradi strateške procjene uticaja  na životnu sredinu za Detaljni urbanistički plan Golf i Donji Radovići zapad – PDF

Strateška procjena uticaja na životnu sredinu za Detaljni urbanistički plan Golf i Donji Radovići zapad PROGRAMSKI ZADATAK – PDF

Odluka o potrebi izrade strateške procjene uticaja  na životnu sredinu za Detaljni urbanistički plan Donji Radovići Centar – PDF

Odlukao o izradi strateške procjene uticaja  na životnu sredinu za Detaljni urbanistički plan Donji Radovići Centar –PDF

Strateška procjena uticaja na životnu sredinu za Detaljni urbanistički plan Donji Radovići Centar PROGRAMSKI ZADATAK – PDF

Odluka o potrebi izradeStrateške procjene uticaja  na životnu sredinu za Detaljni urbanistički plan Gradiošnica – PDF

Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Detaljni urbanistički plan Gradiošnica – PDF

Strateška procjena uticaja na životnu sredinu za detaljni urbanistički plan Gradiošnica PROGRAMSKI ZADATAK – PDF

Odluka o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja za Detaljni urbanistički plan Radovića – PDF

Odluka o izradi izvještaja strateške procjene uticaja za PPO i GUP kao dio prostornog plana Opštine Tivat – PDF

Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu prostorno-urbanističkog plana Opštine Tivat – PDF

Odluka o izmjeni Odluke o izradi izvještaja strateške procjene uticaja za PPO Tivat i GUP kao dijela PPO br. 0101-1392 od 20.12.2006.godine – PDF