JAVNA RASPRAVA – NACRT LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA BIODIVERZITET 2018 – 2023 GODINE

14 maj 2018

Izvještaj o Javnoj raspravi - dalje

 

Predsjednica Opštine Tivat je Odlukom broj 0101-353-748/7 od 11.05.2018. godine utvrdila Nacrt Lokalnog akcionog plana za biodiverzitet 2018 - 2023.g (u daljem tekstu Nacrt Plana) i Nacrt Plana stavila na javnu raspravu, te obavezala nadležni Sekretarijat da shodno Odluci o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl. List RCG- opštinski propisi“, br. 08/05, „Sl.list CG-opštinski propisi“, br.20/13), sprovede javnu raspravu.

Javna rasprava će trajati 15 dana.
Javna rasprave će se održati od 14.05.2018. godine do 28.05.2018. godine.
Nacrt Plana će se:
• objaviti na veb-sajtu Opštine Tivat – www.opstinativat.com
• u štampanoj formi učiniti dostupnim svim zainteresovanim građanima u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Opštine Tivat.

Centralna javna rasprava povodom Nacrta Plana, održaće se u Multimedijalnoj Sali Opštine Tivat dana 24.05.2018. godine, sa početkom u 13:00 časova.
Program javne rasprave objavit će se na veb-sajtu Opštine Tivat, na oglasnoj tabli Opštine Tivat i putem Radio Tivta.

Pozivaju se građani, stručne institucije, zainteresovani organi i organizacije, nevladine organizacije, civilni sektor i dr. da učestvuju u javnoj raspravi.
Primjedbe, mišljenja, predlozi i sugestije dostavljaju se u pisanoj formi na adresu:
Sekretarijat za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Opštine Tivat, Trg Magnolija br.1 ili na e-mail javna.rasprava@opstinativat.com do 28.05.2018. godine.
Sekretarijat za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, razmotriće primjedbe, predloge, mišljenja i sugestije učesnika javne rasprave, nakon čega će sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.“


PROGRAM JAVNE RASPRAVE - PDF
LOKALNI AKCIONI PLAN ZA BIODIVERZITET 2018 - 2023. GODINE - PDF