Javna rasprava o izgradnji atmosferske kanalizacije

03 apr 2024

Javna rasprava o  Nacrtu  Programskog  zadatka  sa  elementima  UTU koji je sastavni dio Odluke o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – izvođenje radova na izgradnji infrastrukture za atmosfersku kanalizaciju, u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Radovići“ (»Sl.list CG - opštinski propisi« br. 32/11), Državne studije lokacije »Dio Sektora 27 i Sektor 28« (»Sl.list CG« br. 7/2010)  i PUP- a Tivta do 2020.godine (»Sl.list CG- opštinski propisi« br. 24/10), će trajati 15 dana.

Javna rasprave će se održati od  01.04.2024. godine do 16.04.2024. godine.

Nacrt Programskog zadatka i Odluka će se:

  • objaviti na internet sajtu Opštine Tivat – www.opstinativat.me
  • u štampanoj formi učiniti dostupnim svim zainteresovanim građanima u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora, kancelarija broj 5.

Program javne rasprave objaviće se na internet stranici Opštine Tivat i putem  Radija Tivat.

Pozivaju se građani i pravna lica da uzmu učešće u javnoj raspravi.

Primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se u pisanoj formi do 16.04.2024. godine:

- putem pošte na adresu Opština Tivat, Trg Magnolija 1

- neposredno na pisarnici Opštine Tivat,

- na e-mail urbanizam@opstinativat.me

O realizaciji ovog Programa staraće se Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Tivat.

Program - detaljnije

Odluka - detaljnije

Nacrt - detaljnije