PROGRAM ORGANIZOVANJA TAKSI PREVOZA NA TERITORIJI OPŠTINE TIVAT 2017 – 2019

19 jun 2017

Programom organizovanja auto - taksi prevoza na teritoriji Opštine Tivat za 2017 - 2019 godinu, na osnovu podataka koji se vode kod nadležnog organa lokalne uprave, kao i izvršene analize postojećeg stanja i uporednih podataka kod drugih gradova, utvrđuje se potreban broj taksi vozila, lokacije taksi stajališta sa brojem taksi mjesta, način uređenja taksi stajališta, kao i raspodjela taksi mjesta, na teritoriji Opštine Tivat.