Radionica o učešću javnosti u procesu zaštite, planiranja i upravljanja pejzažom, 14. jun 2014.

06 jun 2014

U okviru projekta “Baština-Pokretač razvoja” biće organizovana Radionica o učešću javnosti u procesu zaštite, planiranja i upravljanja pejzažom, koja će se održati u Multimedijalnoj sali Opštine Tivat, 14. juna 2014. godine.

Radionica na istu temu, sa fokusom na pilot područje projekta u Hrvatkoj- šire područje Dubrovnika, biće održana dan ranije u tom gradu.

Jednodnevna radionica je namijenjena različitim zainteresovanim stranama (državne institucije, nevladine organizacije, mediji…) sa područja Dubrovnika i Boke Kotorske kako bi se upoznali sa načinima i primjerima uključivanja javnosti u procesu zaštite, planiranja i upravljanja pejzažem.

Cilj radionice je upoznavanje učesnika/ca, predstavnika/ca institucija i građana/ki, koliko je važno učešće javnosti u odlučivanju o baštini, kakva su iskustva drugih zemalja u primjeni procesa participacije, kao i koje obaveze, u ovom smislu, proističu iz najnovije evropske Povelje o prostornom planiranju.

Tokom radionice biće predstavljeni rezultati svih aktivnosti koje su sprovođene tokom participativnog procesa, koji je realizovan na pilot područjima Dubrovnika i Boke Kotorske. U tom smislu, eksperti koji su vodili participativni proces u Dubrovniku i u Boki Kotorskoj prezentiraće rezultate sprovedenih istraživanja. Također, namjera je predstaviti metode uključivanja javnosti u proces zaštite i upravljanja prirodnim i kulturnim naslijeđem u nekoj od zemalja Evropske unije, kao i metode uključivanja javnosti u procesima prostornog planiranja u odnosu na pejzaž. Pejzažu i njegovoj zaštiti u novoj Povelji o prostornom planiranju posvećena je posebna pažnja, s čime će učesnici biti upoznati prilikom njene prezentacije.

Baština, prirodna i kulturna, zajedničko je dobro svih građana/ki, ali i zajednička odgovornost. Stoga je participacija, učešće svih građana i drugih zainteresovanih strana u zaštiti i upravljanju baštinom, od ključne važnosti.

Participativni proces bio je predmet posebne studije u okviru rojekta Baština-pokretač razvoja. Sprovedena sociološka studija na nivou pilot špodručja projekta odnosi se na utvrđivanje participacije različitih aktera u procesu zaštite i upravljanja kulturnim i prirodnim vrijednostima. Sa ciljem da se utvrdi stepen učešća različitih aktera u zaštiti i upravljanju područjem Vrmca, sprovedeno je empirijsko istraživanje u okviru kojeg je akcenat stavljen na važnost prirodne i kulturne baštine, informisanost o postojećem nivou zaštite i upravljanja baštinom, te ovjenu mogućih modela participacije u procesu planiranja. Studija je bila fokusirana na pilot područje projekta u Crnoj Gori –Vrmac. Kroz studiju su sprovedeni različiti oblici uključivanja najšire javnosti u proces zaštite i buduće ekonomske valorizacije pilot područija: rađena su internet ankete, intervjui, fokus grupe, anketirani su srednjoškolci… Rezultati i saznanja do kojih se došlo sadržani su u Studiji participativnog procesa, a biti će korišteni pri izradi Studije ekonomske valorizacije područija Vrmca, koja predstavlja finalnu fazu projekta. Participativni proces, odnosno aktivnosti na uključivanju javnosti, trajao je šest mjeseci, a radionica, zakazana za 14.jun, predstavlja završni događaj u okviru ove projektne linije.