Razmatranje aktivnosti na formiranju jedinica civilne zaštite

29 okt 2019
Aktivnosti vezane za formiranje jedinica civilne zaštite u Tivtu kao i potreba za formiranjem bila je tema sastanka koji je održan u organizaciji Sekretarijata za lokalnu samoupravu Opštine Tivat i na inicijativu Direktorata za vanredne situacije MUP-a CG. Formiranje jedinica civilne zaštite je obaveza iz Akcionog plana za realizaciju Strategije za smanjenje rizika od katastrofa za period 2018-2023. godine. Učesnici sastanka, među kojima su bili i predsjednici mjesnih zajednica „Tivat-centar“, „Lepetane“, „Gradiošnica“ i „Krašići“, kao i predstavnici Službe zaštite i spašavanja Tivat, diskutovali su o propisanim odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju, kojim je bliže uređena konkretna oblast, te modela formiranja jedinica civilne zaštite. Razmatran je sastav jedinica, kako bi se na što bolji, brži i efikasniji način odgovorilo na moguće elementarne nepogode, sve u cilju zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara kao i životne sredine. Na sastanku je istaknuta potreba podizanja svijesti građana u vezi potrebe postojanja jedinica civilne zaštite, te kao zajednički stav apostrofirana neophodnost temeljnog pristupa predmetnoj problematici, kako bi se što spremnije i efikasnije odgovorilo u datim situacijama. post slika