SAOPŠTENJE SEKRETARIJATA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ENERGETSKU EFIKASNOST

10 apr 2017

Agencija za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 16 stav 2 Zakona o životnoj sredini („Sl.list RCG“, broj 80/05 i „Sl.list CG“, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16), aktom broj 02-UPI-492/8 od 04.04.2017. godine, obavjestila nas je da je Komisija za određivanje obima i sadržaja Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za „Seizmička 3D istraživanja u blokovima 4, 5, 9 i 10 u podmorju Crne Gore“, koju je formirala Agencija za zaštitu životne sredine, aktom broj 02-UPI-492/2 od 22.03.2017. godine, nosiocu projekta „Eni Montenegro BV“ iz Podgorice, ul. Svetlane Radević broj 3, donijela Predlog obima i sadržaja Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za „Seizmička 3D istraživanja u blokovima 4, 5, 9 i 10 u podmorju Crne Gore“ (broj 02-UPI-492/3 od 31.03.2017. godine).

U vezi sa navedenim, poziva se zainteresovana javnost da izvrši uvid u Predlog obima i sadržaja Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine iz Podgorice, IV proleterske 19, I sprat kancelarija broj 216, radnim danima od 8 do 11 časova, kao i na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine www.epa.org.me 
Rok za javni uvid i dostavljanje mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine je 14.04.2017. godine.