Održana II reginalna konferencija u okviru projekta „Najbolja iskustva iz prakse za uključenje Roma„

03 jun 2013

U Sarajevu je u periodu 28-30.maj 2013. godine u organizaciji OSCE-a i ODIHR-a održana II reginalna konferencija u okviru projekta „Najbolja iskustva iz prakse za uključenje Roma„. Na poziv organizartora konferenciji su prisustvovali ispred Opštine Tivat,Bosiljka Radonjić - sekretarka za društvene djelatnosti i Džafer Brahimi ispred NVO-e „Udruženje Egipćana“.

Ovaj projekat  se realizuje u periodu januar 2012. godine- novembar 2013. godine za države Zapadnog Balkana (Albanija, Makedonija, Crna Gora, Kosovo, Srbija, Bosna i Hercegovina i Hrvatska). Budžet projekta je 3,3 miliona eura od čega 90% osigurava Evropska unija a 10% države članice OSCE-a. Cilj projekta je doprinos uključenju Roma u društvo, u konteksu preuzetih obaveza u procesu mogućeg priključenja Evropskoj uniji i u skladu sa OSCE-ovim Akcionim planom za unapređenje položaja Roma, Dekadom uključenja Roma, državnim i  lokalnim strategijama i planovima za uključenje Roma.
Na Konferenciji su prezentovane najbolje prakse iz četiri komponente projekta i to: učestvovanje/sudjelovanje u političkom i javnom životu i procesu donošenja odluka; legalizacija stambenih jedinica i naselja; borba protiv   diskriminacije i isticanje uloge romskih zajednica i regionalna saradnja. Posebno su bile značajne prezentacije najboljih praksi iz zemalja- učesnica koje su tokom prethodnog perioda realizovane u oblastima : učešća Roma, Egipćana i Aškalija u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, izrada i sprovođenje lokalnih akcionih planova, uloga koordinatora za romska pitanja na lokalnom nivou, učešće na lokalnim i državnim izborima i td.
U odnosu na prezentovana iskustva lokalnih uprava iz  zemalja regina, Opština Tivat može biti zadovoljna  postignutim rezultatima  posebno kada je u pitanju obrazovanje pripadnika RE polulacija, finansiranje i realizacija drugih ciljeva iz opštinskog Akcionog plana za inkluziju RE populacija kao i saradnjom i zajedničkim radom  sa  nevladinim organizacijama  koje se bave ovim pitanjima  u  promociji društvenog uključenja ove populacije i borbe  protiv diskrimninacije.

 

Sekretarijat za upravu i društvene djelatnosti

post slika