sastanak radne grupe za izradu lokalnog plana za postizanje rodne ravnopravnosti

01 jun 2012

Juče je  u zgradi Opštine Tivat održan radni sastanak Radne grupe za izradu Lokalnog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u Opštini Tivat.
Na sastanku su bili prisutni  članovi radne grupe sljedećih  Institucija, preduzetnika i NVO –a.

Knightsbridge schools Montenegro, JU Dom  zdravlja, Turistička organizacija, Opština Tivat,  JU SMŠ ,,Mladost", dok su svoje odsustvo najavili  predstavnici ZOPT - Regionalni centar za rehabilitaciju, JU Centar za socijalni rad, JU vrtić ,,BAMBI",  
 i NVO-a:
Organizacija žena, Sportsko udruženje ,,PRO BASKET", Djeca Tivta, Evropski dom Tivta, Udruženje osoba oštećenog sluha ,, Lijep gest" dok je svoje odsustvo najavila predstavnica Udruženja Egipćana .
Sastanaku je prisustvovala i Glavna administratorka, dok je sastanak  vodila koordinatorka radne grupe Darka Ognjanović, uz asistenciju pripravnika Zvonimira Dubravčića.

Na osnovu Odluke o aktivnostima i mehanizmima za postizanje rodne ravnopravnosti u Opštini Tivat, nakon Javnog poziva , formirana je Radna grupa od 16 članova koji predstavljaju institucije i NVO u opštini Tivat..
Na prvoj Radnoj sjednici razmatrana je matrica koja je nastala kao proizvod radionice održane 1,2 i 3 avgusta  2011 g.pod nazivom „Osnaživanje učešća žena u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou u pet opština u Crnoj Gori“ u Organizaciji SOS iz Nikšića i CEED , a u saradnji sa Odjeljenjem za rodnu ravnopravnost Ministarstva za manjine i ljudska prava Crne Gore.
Zajednička konstatacija je  da dobijeni materijal ne obuhvata sve realne aspekta situacije u Opštini Tivat, tako da je Radna grupa  na sebe preuzela obavezu da krene u izradu nacrta Lokalnog plana za postizanje rodne ravnopravnosti na način koji će sistematičnije i dubioznije se baviti ovim pitanjem, a što je u skladu sa Odlukom predsjednika, br.0101-441 od 10.05 2012.godine.
Naime iz dosadašnjeg iskustva pri izradi strateških dokumenata, primjenjivane su metode istraživanja i analize u cijeloj Opštini Tivat kao početni input ka kreiranju nacrta jednog dokumenta.
Predlozi članova  radne grupe je da se krene sa anketiranjem stanovništva ,zatim sa fokus grupama pojedinih ciljnih grupa kao i konsultacijama sa zainteresovanim akterima.
Nakon dobijenog materijala sa terena ,podaci bi se analizirali i sistematizovali po oblastima i aktivnostima za perid koji bi bio realno ostavarljiv za Opštinu Tivat.
Nakon toga radna verzija nacrta Plana   bi mogla ići na Javnu rasparvu , pa tek onda  kao predlog Skupštini Opštine na usvajanje.
Do tada poštujući Odluku predsjednika o aktivnostima i mehanizmima za postizanje rodne ravnopravnosti u Opštini Tivat , kao predlog Skupštini Opštini ići će na usvajanje Odluka o ravnopravnosti polova u opštini Tivat.

post slika