Urbanistički projekat Turistička zona Lepetane

31 maj 2012

Flajer - dalje


PREDLOG PLANA:

Tekstualni dio - dalje

Grafika:

00. Ovjerena podloga - dalje

01. Topografsko katastarska podloga sa granicom zahvata - dalje

02. Izvod iz PPPN Morsko dobro - dalje

03. Izvod iz PUP-a Tivat - dalje

04. Postojeće korišćenje prostora - dalje

05. Kontaktne zone - dalje

06. Plan detaljne namjene površina - dalje

07. Plan parcelacije regulacije i nivelacije - dalje

08a. Plan saobraćajne infrastrukture (podzemne garaže) - dalje

08. Plan saobraćajne infrastrukture - dalje

09. Plan elektroenergetske infrastrukture - dalje

10. Plan hidrotehnicke infrastrukture - dalje

11. Plan elektronskih komunikacija - dalje

12. Plan pejzažnog uređenja - dalje

13. Idejno rješenje - situaciono rješenje sa osnovom prizemlja - dalje

14. Idejno rješenje - situaciono rješenje sa krovovima - dalje

15. Idejno rješenje - suteren (etaza -1) - dalje

16. Idejno rješenje - I sprat (etaza +1) - dalje

17. Idejno rješenje - II sprat (etaza +2) - dalje


Odgovori na primjedbe - dalje

Odgovori na primjedbe Ministarstva - dalje

Izvještaj sa Javne rasprave - dalje


Obavještenje o Javnoj raspravi - dalje

Program Javne rasprave - dalje

Odluka o utvrđivanju Nacrta - dalje


NACRT PLANA:

Tekstualni dio - dalje

Grafika:

00. Ovjerena podloga - dalje

01. Topografsko katastarska podloga sa granicom zahvata - dalje

02. Izvod iz PPPN Morsko dobro - dalje

03. Izvod iz PUP-a Tivat - dalje

04. Postojeće korišćenje prostora - dalje

05. Kontaktne zone - dalje

06. Plan detaljne namjene površina - dalje

07. Plan parcelacije regulacije i nivelacije - dalje

08a. Plan saobraćajne infrastrukture (podzemne garaže) - dalje

08b. Plan saobraćajne infrastrukture - dalje

09. Plan elektroenergetske infrastrukture - dalje

10. Plan hidrotehnicke infrastrukture - dalje

11. Plan elektronskih komunikacija - dalje

12. Plan pejzažnog uređenja - dalje

13. Idejno rješenje - situaciono rješenje sa osnovom prizemlja - dalje

14. Idejno rješenje - situaciono rješenje sa krovovima - dalje

15. Idejno rješenje - suteren (etaza -1) - dalje

16. Idejno rješenje - I sprat (etaza +1) - dalje

17. Idejno rješenje - II sprat (etaza +2) - dalje


Odgovori na primjedbe i sugestije na nacrt UP TZ Lepetane - dalje


Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu - dalje

Odluka o potrebi  izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu - dalje


Elaborat o geološkim i hidrogeološkim karakteristikama sliva Plavde - dalje

PUP Tivta - Sanitarne zone (sa Plavdom) - dalje

Elaborat Plavda (2000. godina) - dalje


Programski zadatak - dalje

Obuhvat - dalje

Odluka o izradi Urbanističkog projekta - dalje

Odluka o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja za urbanistički projekat - dalje