Sastanak sa predstavnicima MZ Krtoli i predstavnikom JP „Morsko dobro“

31 mar 2016

Predsjednik opštine Tivat Ivan Novosel, sa svojim saradnicima, sastao se danas sa predstavnikom JP „Morsko dobro“ Rajkom Mihovićem kao i predstavncima MZ Krtoli Ivanom Starčevićem i Jovanom Brinićem. Tema sastanka odnosila se na tri zaključka proistekla sa nedavnog sastanka MZ Krtoli u vezi pristupa i korišćenja plaže u uvali Pržna – 1) zahtjev za poništenje Ugovora sa kompanijom Qatary Diar ,2) Donošenje akata u vezi zaštite Pržna 3) da se u roku od 15 dana od dana održavanja zbora MZ Krtoli organizuje sastanak sa svim stejkholderima. Jedna od tema bila je raspoloživi prostor i korišćenje parkinga za posjetioce plaže tokom nastupajuće sezone. Sastanku nisu prisustvovali predstavnici MORTa, koji su opravdali svoje odsustvo.

Nakon višesatne konstruktivne diskusije donešeni su sledeći zaključci:
1) Da sve strane koje su prisutne rade i donose odluke u interesu građana, uz uvažanje i zahtjeva investitora od kojih i sami građani mogu imati koristi u budućnosti, a sve u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i donešenim aktima na nivou države i lokalne samouprave
2) Da opština Tivat nema ingerencije da se mješa u pravni akt trećih strana ( HTP Primorja, Morskog dobra i kompanije Qatary Diar) te da sa te strane ne može pokrenuti traženi raskid Ugovora, ali da u narednom periodu zajedno sa JP Morsko dobro i u saradnji sa predstavnicima MZ Krtoli zajednički uputi incijativu nadležnom Ministarstvu o preispitivanju postojećeg Ugovora, posebno dijela koji se odnosi na procentualni dio plaže koji bi bio dostupan građanima
3) Da se razmotri mogućnost proširenja plaže koji bi bio u javnoj upotrebi
4) Da se razmotri mogućnost obezbjeđivanja dodatnog prostora za parkiranje vozila u blizini plaže, na čemu opština Tivat već intenzivno radi