Služba zaštite

03 mar 2008

Služba zaštite i spašavanja vrši poslove koji se odnose na spašavanje i zaštitu imovine i lica od požara, eksplozija, havarija i drugih akcidentnih i vanrednih situacija i to:

• Preduzimanje preventivnih mjera zaštite od požara , učestvovanjem u izradi planova i procjena ugroženosti stanovništva , materijalnih i kulturnih dobara od požara , poplava , eksplozija, kontrolu ispravnosti i servisiranja protivpožarne opreme , edukacija građanstva
• Organizovanje spašavanja ljudi , životinja , materijalnih i drugih dobara u slučaju požara , prirodnih , tehničko tehnoloških nesreća i vrši evakuaciju sa tog područja kao i u slučajevima saobraćajnih udesa hemijskih , biloških i radioloških akcidenata i drugih vanrednih situacija
• Pružanje usluga dopremanja vode slučaju potrebe, kao i druge usluge preduzećima , ustanovama i građanima u saradnji sa nadležnim javnim službama
• Pružanje asistencije pravnim licima na teritoriji Opštine prilikom izrade njihgovih planova zaštite i spašavanja
• Saradnju sa svim subjektima čija djelatnost i sredstva rada mogu biti u funkciji zaštite i spašavanja
• vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti , u skladu sa zakonskim i drugim propisima ili nna osnovu naloga Predsjednika opštine


 Kontakt tel : +382 (0) 32/671-318