SO od 01.07.2010.

09 jul 2010

Odluka o pristupanju izmjenama i dopunama Statuta opštine Tivat - PDF

Odluka o ustupanju „Ostrvu Sv.Marko“d.o.o.Tivat , Podgorica, Bul.Sv.Petra Cetinjskog I/3, čestice zemlje 1231/1, 1231/2, 1231/3 i 1231/4 k.o.Bogišići - PDF

Odluka o otkupu dijela  kat.parcele 228 k.o.Tivat - PDF

Odluka o otkupu dijela kat.parcele 658 k.o.Tivat - PDF

Odluka o otkupu dijela kat.parcele 1047/1 k.o.Tivat - PDF

Odluka o obrazovanju Komisije za izradu Nacrta  Odluke o izmjeni i dopuni Statuta  opštine Tivat - PDF

Odluka o etičkoj komisiji za izabrane predstavnike i funkcionere – PDF

Odluka o etičkoj komisiji za lokalne službenike i namještenike - PDF

Odluka o imenovanju  člana Nadzornog odbora Turističke organizacije Tivat - PDF

Odluka o visini naknade za rad članovima Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave opštine Tivat - PDF

Odluka o imenovanju Nadzornog odbora  JP “Komunalno” Tivat - PDF

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnom redu - PDF

Program uređenja prostora Opštine Tivat za 2010. Godinu - PDF

Odluka o donošenju prostorno urbanističkog plana Tivat 2020. Godine - PDF

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o regulisanju javnog  saobraćaja na području opštine Tivat – PDF

Odluka o imenovanju članova u Komisiju za rješavanje stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe - PDF

Završni račun budžeta Opštine Tivat za 2009. Godine - PDF

Izvještaj o razgraničenju međusobnih obaveza između Opštine i „Građevinar“-a d.o.o.  koje proističu iz Ugovora o zajedničkoj izgradnji stambeno-poslovnog kompleksa na lokaciji „Turkova poljana“-Tivat - PDF