SO od 25.03.2011

24 mar 2011

1. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta opštine Tivat-PDF

2. Program rada Skupštine opštine Tivat za 2011. godinu-PDF

3. Izvještaj o radu Predsjednika opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2010.godinu-PDF

4. Izvještaj o radu i ekonomsko-finansijskom poslovanju za 2010.g. JP ,,Vodovod i kanalizacija'' Tivat-PDF

5. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2010.g. JP ,,Komunalno'' Tivat-PDF

6. Izvještaj o radu za 2010.g. JU ,,Centar za kulturu'' Tivat-PDF

7. Izvještaj o radu sa pregledom prihoda i rashoda za 2010.g. JU ,,Sportska dvorana'' Tivat-PDF

8. Izvještaj o radu i poslovanju ,,Vodacom'' doo u 2010.g. i Plan rada poslovanja za 2011.godinu-PDF

9. Izvještaj o radu Kancelarije za prevenciju narkomanije za 2010.g.-PDF

10. Odluka o pristupanju reorganizaciji opštinskih javnih preduzeća-PDF

11. Odluka o utvrđivanju visine  zakupnine  za stanove i garaze na kojima svojinska ovlašćenja vrši opština Tivat-PDF

12. Odluka o izmjeni Odluke  o porezu na nepokretnosti-PDF

13. Odluka o izmjeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama-PDF

14. Odluka o izmjenama Odluke o najnižem iznosu zakupnine poslovnog prostora i zemljišta na kojem opština ima pravo svojine-PDF

15. Odluka o prestanku važenja odluke o porezu na firme-PDF

16. Odluka o prestanku važenja odluke o porezu na igre na sreću i zabavne igre-PDF

17. Odluka o prestanku važenja odluke  o porezu na potrošnju-PDF

18. Odluka o dopuni Programa postavljanja privremenih objekata-PDF

19. Odluka o prihvatanju inicijative za realizaciju saradjne sa gradom Trogirom-PDF

20. Informacija o realizaciji plana upravljanja otpadom-PDF

21. Informacija o raspodjeli sredstava NVO po konkursu za 2010. godinu-PDF

22. Lokalni akcioni plan  uključenja RAE populacije za period 2011.g. - 2015.g.-PDF

23. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju dva člana skupštine ,,Vodakom'' doo u ime opštine Tivat-PDF

24. Odluka o izmjeni odluke o imenovanju Savjeta JU ,,Centar za kulturu''-PDF

25. Odluka o otkupu dijela kat.parc.929/3 KO Tivat-PDF

26. Odluka o otkupu dijela kat.parc.5/7 (čest.z.1228/39) KO Bogišići-PDF

27. Zaključak Lokalni akcioni plan uključenja RAE populacija - PDF

28. Zaključak Vodakom i CK -PDF

29. Zaključak Informacija o raspodjeli sredstava NVO -PDF

30. Zaključak Izvještaj o radu Predsjednika opštine - PDF

31. Zaključak JP 2010.g. - PDF