SUSTOURISMO – Sustainable Tourism & Mobility Hand by Hand development – Četvrti virtuelni sastanak projekta

19 jul 2021

Četvrti sastanak SUSTOURISMO projekta održan je 6. I 7. jula virtuelinim putem izbog ograničenja prouzrokovanih Covid-19 pandemijom. Sastanak je bio prilika za raspravu o napretku aktivnosti projekta, posebno se fokusirajući na finalizaciju SUSTOURISMO aplikacije i lokalnih turističkih paketa koji će biti pokrenuti u narednim sedmicama u svim partnerskim područjima. Cilj je da svi turistički paketi budu aktivni u aplikaciji i spremni za upotrebu od strane turista tokom ljeta 2021. godine.

Grad Zadar, partner organizator sastanka, otvorio je prvi dan dobrodošlicom svim partnerima i predstavio virtualni obilazak grada Zadra pokazujući glavne turističke atrakcije. Video je dostupan na YouTubeu na linku: https://www.youtube.com/watch?v=HmEzsZkqovw

Dr. Maria Morfoulaki, načelnica Laboratorije za održivu mobilnost Centra za istraživanje i tehnologiju Hellas / Helenski institut za saobraćaj (CERTH / HIT), predstavila je tehnički segment i glavne ciljeve sastanka. Posebno se fokusirala na glavne izazove koje svi partneri moraju riješiti u narednim sedmicama za pokretanje funkcionalnih i zanimljivih turističkih paketa i finalizaciju SUSTOURISMO aplikacije, koja će biti dostupna u svih sedam projektnih zemalja od jula 2021. godine.

Nakon uvodnog dijela, velika rasprava bila je posvećena finalizaciji i optimizaciji lokalnih turističkih paketa. Rasprava se posebno fokusirala na to kako najbolje koordinirati odjeljke s informacijama o aplikacijama i nagradama kako bi se pružili integrisani paketi za turističku i održivu mobilnost koji mogu odgovoriti na specifične lokalne potrebe. Svaki je partner posebno predstavio dijagrame toka koji sažimaju organizaciju svih različitih rješenja koja će se pokrenuti u sljedećim sedmicama i testirati najmanje 10 mjeseci u stvarnim životnim uslovima.

U nastavku je partner RRA LUR predstavio rezultate SUSTOURISMO istraživanja usmjerenog na turiste na licu mjesta (uglavnom strani, ali i domaći posjetioci) i identifikovanje njihovih potreba za mobilnošću u pilot gradovima i na području jadranske regije, kao i odnos turista ka zaštiti životne sredine. Rezultat ove aktivnosti proizašao je iz statističke analize 2.623 upitnika. Glavne naučene lekcije odnose se na ponašanje turista i ulogu novih tehnologija u pronalaženju turističkih informacija i informacija o mobilnosti u nepoznatom turističkom području. U odnosu na aspekte ponašanja turista, podaci pokazuju da su unutar grada preferirani načini kretanja bili šetnja i privatna vozila. Većina posjetitelja jadranske regije odabrala je određeni način prevoza unutar grada jer je to bio najudobniji i najbrži način. Gust saobraćaj istaknut je kao najveća poteškoća s kojom su se susretali tokom putovanja unutar jadranskih gradova. Na svim su se odredištima najčešće koristila privatna vozila, dok su unajmljena vozila i međugradski javni autobusi bili popularni i za putovanja izvan grada. Sledeći važan aspekt je sve veća važnost digitalnih tehnologija u turističkom sektoru. Većina posjetilaca jadranske regije informacije o svom boravku dobila je pretraživanjem interneta. Oko 75% ispitanika bilo je spremno koristiti mobilnu aplikaciju za dobijanje turističkih informacija, a vjerovatnije će koristiti mobilnu aplikaciju ukoliko dobiju nagradu.

Drugi dan sastanka otvoren je detaljnom prezentacijom posljednjeg internog izdanja SUSTOURISMO aplikacije koju koordinira CERTH / HIT. Aplikacija će pomoći turistima u odgovornom odabiru putovanja promocjom gradskih atrakcija, održive mobilnosti i atraktivnih turističkih paketa, prikupljanjem bodova i primanjem poklona za svaku preduzetu održivu akciju. Diskusija među partnerima pomogla je u definisanju finalnih izmjena potrebnih za daljnje poboljšanje funkcionisanja aplikacije prije konačnog pokretanja u App Storeu i Google Play trgovini.

Nakon prezentacije aplikacije SUSTOURISMO, Institut za transport i logistiku (ITL) predstavio je metodologiju za monitoring i procjenu aplikacije, kako u probnom razdoblju, tako i tokom njegove stvarne upotrebe. ITL je posebno predstavio ključne pokazatelje uspješnosti koji će se nadgledati i postupke koje treba usvojiti za analizu komentara i prijedloga koje pružaju korisnici aplikacije, kao i kako ih sprovesti u cilju stalnog poboljšanja aplikacije.

Po završetku sesije posvećene razvoju i monitoringu aplikacije SUSTOURISMO, ITL je predstavio preliminarne rezultate drugih rundi lokalnih Okruglih stolova čiji je cilj bio uključiti glavne lokalne aktere u razvoj aplikacije SUSTOURISMO i u finalizaciju lokalnih turističkih paketa . U ovom drugom krugu prikupljeni su zanimljivi predlozi na lokalnom nivou i definisane su osnove za strukturiraniju saradnju. Treći krug lokalnih Okruglih stolova planiran je za početak sledeće godine, kako bi se zajedno s ključnim lokalnim akterima pratili glavni rezultati lokalnih akcija i potencijalne strategije za poboljšanje korisničkih iskustava, podržavajući dostizanje lokalnih i prekograničnih ciljeva održivosti.

Sljedeća prezentacija koju je održao CEI-ES bavila se akcijama izgradnje kapaciteta. Nakon prvog seminara za izgradnju kapaciteta održanog u novembru 2020. i drugog u aprilu 2021., do kraja septembra 2021. održat će se treći događaj kako bi se približili akterima vezanim za sektor turizma i podstakli proces učenja. Više informacija o predstojećem webinaru biće uskoro dostupno na društvenim mrežama projekta. CEI-ES je također predstavio napredak komunikacionih aktivnosti. Pratite SUSTOURISMO društvene medije (Twitter, Linkedin i Facebook) kako biste bili u toku sa svim vijestima i aktivnostima projekta, kao i s inovativnim idejama o tome kako promovisati održivi turizam i mobilnost na svojim teritorijima.

Sastanak je završio aktivnostima finansijskog i upravnog upravljanja, te Upravnim odborom koordiniranim od strane CERTH / HIT-a, gdje je utvrđen plan rada za naredne izazovne mjesece. ADRION JS također je učestvovao na ovom posljednjem dijelu sastanka i dao predloge i preporuke za pravovremeno postizanje ključnih ciljeva SUSTOURISMO projekta.

Pratite nekoliko vijesti koje dolaze u sljedećim mjesecma i nadgledajte App Store i Google Play Store kako biste aktivno učestvovalii i pobijedili s aplikacijom SUSTOURISMO!

Ova je objava izrađena uz finansijsku pomoć Evropske unije. Sadržaj objave isključiva je odgovornost SUSTOURISMO PP3 (Institut za promet i logistiku) i ni pod kojim se uslovima ne može smatrati da odražava stav Evropske unije i / ili tijela programa ADRION.

Fourth virtual project meeting

On July 6 and 7 2021, the fourth SUSTOURISMO project meeting took place online due to Covid-19 restrictions. The meeting was the occasion for discussing the progress of project’s activities, focusing in particular on the finalization of the SUSTOURISMO App and of the related local tourist packages to be launched in the next weeks in all the partners’ areas. The goal is to have all touristic packages active on the App and ready for tourists’ usage for Summer 2021.

Zadar, the hosting partner, opened the first day by welcoming all partners and presenting a virtual tour of the city of Zadar showing the main tourist attractions. The video is available on YouTube at the following link:  https://www.youtube.com/watch?v=HmEzsZkqovw

Dr Maria Morfoulaki, head of the Sustainable Mobility Laboratory of the Centre for Research and Technology Hellas/Hellenic Institute of Transport (CERTH/HIT), introduced the technical session and the main goals of the meeting. In particular, she focussed on the main challenges all partners have to tackle in the following weeks for launching effective and interesting touristic packages and finalizing the SUSTOURISMO App, which will be available in all the seven project countries from July 2021.

After the introductory part, a large discussion was dedicated to the finalization and optimization of the local touristic packages. In particular, the discussion focussed on how to best coordinate the App information and rewards sections in order to provide touristic and sustainable mobility integrated packages able to respond to specific local needs. In particular, each partner presented flow charts summarizing the organization of all the different solutions that will be launched in the next weeks and tested for at least 10 months under real life conditions.

At last, RRA LUR presented the results of the SUSTOURISMO survey aimed at capturing tourists on the spot (mainly foreign, but also domestic visitors) and identifying their mobility needs in the pilot cities and within the ADRION area, as well as tourists’ environmental behaviours. The result of this activity emerged from a statistical analysis of 2.623 surveys. The main lessons learnt regard the tourists travel behaviours and the role of new technologies in finding the touristic and mobility information in an unknown touristic area. In relation to the tourists’ behaviour aspects, data show that within the city, walking and private vehicles were the preferred modes of transport. Most visitors of the ADRION region chose a specific transport mode within the city because it was the most comfortable and fastest way. Heavy traffic was highlighted as the biggest difficulty encountered during visitors’ trips within the ADRION cities. In all destinations private vehicles were the most commonly used mode of transport, while rented vehicles and interurban public buses were also popular for trips outside the city. Another important monitored aspect is the growing importance of the digital technologies in the touristic sector. Most visitors of the ADRION region got information regarding their stay through an online search. About 75% of the responders were willing to use a mobile App to get touristic information. Visitors are more likely to use the mobile App if they get a reward.

The second day of the meeting opened with a detailed presentation of the last internal release of the SUSTOURISMO App coordinated by CERTH/HIT. The App will help tourists to make responsible travel choices scrolling down the attractions of the city, the sustainable mobility options and the attractive tourist packages, collecting points and receiving gifts for each sustainable action taken. The discussion among partners helped collecting the last adjustments needed to further improve the App functioning before its final launch on the App Store and the Google Play Store.

Following the SUSTOURISMO App presentation, the Institute for Transport and Logistics (ITL) presented a methodology for the App monitoring and assessment, both in the trial period and during its real life usage. In particular, ITL presented the KPIs that will be monitored and the procedures to adopt for analysing the comments and the suggestions provided by the App users, as well as how to translate these comments in action for a constant improvement of the App.

Once the session dedicated to the SUSTOURISMO App development and monitoring ended, ITL presented the preliminary results of the second rounds of local Round Tables aimed to involve the main key local stakeholders in the development of the SUSTOURISMO App and in the finalization of the local touristic packages. In this second round, interesting suggestions were collected at local level and the bases for more structured collaborations were defined. The third round of the local Round Tables is planned for the beginning of next year, in order to monitor together with the key local stakeholders the main results of the local actions and the potential strategies to improve the users’ experiences, supporting to reach the local and cross borders sustainability goals.

The following presentation held by CEI-ES dealt with the capacity building actions. After the first capacity building seminar held in November 2020 and the second held in April 2021, a third event will take place by the end of September 2021 to getting closer to the tourism-sector-related stakeholders and fostering a fruitful learning process. More information about the upcoming webinar will be available soon on the project’s social media. CEI-ES also presented the progress of the communication activities. Follow SUSTOURISMO social media (Twitter, Linkedin and Facebook) to stay updated with all the project’s news and activities, as well as with the innovative ideas on how to promote sustainable tourism and mobility in your territories.

The meeting ended with the financial and administrative management activities and the Steering Committee Group coordinated by CERTH/HIT, where the plan of work for the next challenging months was settled. The ADRION JS took also part to this last part of the meeting and provided suggestions and recommendations for reaching in due times the SUSTOURISMO key objectives.

Stay tuned on the several news coming up in the next months and monitor the App store and the Google Play Store in order to actively participate and win with the SUSTOURISMO App!

This announcement has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of the announcement is the sole responsibility of SUSTOURISMO PP3 (Institute for Transport and Logistics) and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or ADRION programme authorities.

Galerija