Postovi sa tagom: sekretarijat za saobraćaj i stambeno-komunalne djelatnosti

Objavljena Studija javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika

02 jul 2024

Na sajtu Opštine Tivat objavljena je Studija javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika koju je, na zahtjev Opštine i Sekretarijata za saobraćaj i komunalne djelatnosti, krajem 2023. godine izradio i prezentovao Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Dokument je dostupan na linku.

Javna rasprava o Nacrtu Elaborata o načinu korišćenja javnog parkirališta u zahvatu ulica II Dalmatinske, Palih boraca, Njegoševa i Luke Tomanovića, u ulici Stari put i u ulici Staničića

21 jun 2024

Javna rasprava o Nacrtu Elaborata o načinu korišćenja javnog parkirališta u zahvatu ulica II Dalmatinske, Palih boraca, Njegoševa i Luke Tomanovića, u ulici Stari put i u ulici Staničića, trajaće 15 dana i održaće se u periodu od 21.06.2024. godine zaključno sa 05.07.2024. godine.

Javna rasprava biće održana po slijedećem planu:

 1. Organ lokalne uprave, zadužen za sprovođenje javne rasprave je Sekretarijat za saobraćaj i stambeno-komunalne djelatnosti Opštine Tivat.
 2. Nacrt Odluke će se:
 • – objaviti na internet stranici Opštine Tivat: opstinativat.me ;
 • – na oglasnoj tabli unutar poslovnih prostorija Opštine;
 • – učiniti dostupnim svim zainteresovanim građanima u kancelariji Sekretarijata za saobraćaj i stambeno-komunalne djelatnosti.
 1. Pozivaju se građani, mjesne zajednice, privredna društva, preduzetnici, nevladine organizacije, organi lokalne uprave, javne službe i svi zainteresovani subjekti da uzmu učešće u javnoj raspravi, izvrše uvid u nacrt Odluke.
 1. Centralna javna rasprava će se održati u utorak 07.2024. godine sa početkom u 12h u multimedijalnoj sali Opštine Tivat.
 2. Primjedbe, prijedlozi i sugestije mogu se dostaviti:
 • – u elektronskoj formi na e-mail: sekretarijatsks@opstinativat.me;
 • – pisanoj formi neposredno na pisarnici Opštine;
 • – putem pošte na adresu: Opština Tivat, Sekretarijat za saobraćaj i stambeno- komunalne djelatnosti, Trg magnolija br. 1.
 1. Sekretarijat za saobraćaj i stambeno-komunalne djelatnosti razmotriće primjedbe, prijedloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi, nakon čega će sačiniti izvještaj koji će biti dostupan javnosti na sajtu Opštine Tivat.

Program javne rasprave – PDF

Nacrt elaborata o načinu korišćenja javnih parkirališta – PDF

Privremena obustava saobraćaja tokom trajanja manifestacije Veliki Šušur

10 jun 2024

Sekretarijat za saobraćaj i stambeno-komunalne djelatnosti Opštine Tivat obavještava javnost da će na osnovu Rješenja br. 16-341/24-upI-319/1 od 07.06.2024. godine doći do privremene obustave saobraćaja u ulicama:

 • – ulica Luke Tomanovića (od DTV Partizan do kružnog toka na magistralnom putu)
 • – ulica II Dalmatinske (od kružnog toka na magistralnom putu do raskrsnice sa ulicom 21. Novembra)
 • – ulica 21. Novembra (od raskrsnice sa ulicom II Dalmatinske do ulice „ulica Maršala Tita“- šetalište Pine – obala)
 • – ulica Kalimanjska (od parkinga kod kuće Fažo do raskrsnice sa ulicom 21 Novembra)
 • – ulica 21. Novembra (od raskrsnice sa ulicom Kalimanjska do raskrsnice sa ulicom Karpoška)
 • – ulica Karpoška (od raskrsnice sa ulicom 21 Novembra do raskrsnice sa ulicom Palih boraca)
 • – ulica Palih boraca (od raskrsnice sa ulicom Karpoška do ulice „ulica Maršala Tita” – šetalište Pine– obala)

zbog održavanja manifestacije „VELIKI ŠUŠUR“ organizovane od strane Glazbeno prosvjetnog društva Tivat.

Privremena obustava saobraćaja će trajati 15.06.2024. godine od 19.00h do 19.30h.

Za vrijeme privremene obustave saobraćaja biće omogućen prolaz vozilima za hitne intervencije u slučaju potrebe. Građanima unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju i želimo lijep provod.

Izvođenje radova u ulici Aerodromska

07 jun 2024

Sekretarijat za saobraćaj i stambeno-komunalne djelatnosti Opštine Tivat obavještava javnost da će na osnovu Rješenja br. 16-341/24-UPI-317/1 od 07.06.2024. godine, početi izvođenje  radova na prekopavanju u ulici Aerodromska (uzdužno prekopavanje na kat.parc.br. 1239/1 KO Mrčevac i 1988/1, 2162/1, 2162/2, 2162/3 i 2162/4 KO Đuraševići) i dva poprečna prekopa na kat.parc.br. 1239/1 i kat.parc.br. 1252/1 obje KO Mrčevac u cilju postavljanja TK infrastrukture.

Radovi će biti izvođeni fazno, uz naizmjenično odvijanje saobraćaja, u skladu sa izrađenim Projektom privremene saobraćajne signalizacije u zoni izvođenja radova.

Izvođač radova, dužan je da obezbjedi nesmetano i bezbjedno odvijanje saobraćaja kao i da preduzme sve mjere zbog obezbjeđenja i zaštite učesnika u saobraćaju prema Zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima (“Službeni list CG”, br. 033/12, 058/14, 014/17 i 066/19).

Izvođenje radova će trajati od 07.06.2024. do 15.06.2024. godine.

Građanima unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju i molimo na opreznost.

Ustanove Grada