TAKSI STAJALIŠTA NA TERITORIJI OPŠTINE TIVAT

04 aug 2015

Sekretarijat za komunalno stambene poslove i saobraćaj Opštine Tivat obavještava da je, shodno članu 3a  Odluke o auto- taxi prevozu  („Sl.list RCG-opštinski propisi“, broj 03/07 i  “Sl.list CG-pštinski propisi“, broj 32/11 i 18/14“ ) dana 29.06.2015.godine, donesen Program organizovanja auto-taxi prevoza na teritoriji Opštine Tivat za 2015-2017.godinu.

Programom su, između ostalog, određena taksi stajališta na teritoriji opštine Tivat na slijedećim lokacijama: 

Redni broj

L o k a c i j a

broj  parking  mjesta  (pm)

1.

Šetalište Seljanovo, na parkingu kod biciklističkog punkta

4

2

Ul.Bokeljska (na platou sa lijeve strane)

3

3

Ul.Beogradska (kod šoping centar)

2

4

Porto Montenegro (kod hotela Regent)

5

5

Parkiralište kod Doma zdravlja

4

6

Ul Luke Tomanovića

2

7

Ul.Palih Boraca

4

8

Ul Sremsko Karlovačka (na ulazu)

2

9

Ul.21.Novembra (voli)

3

10

Lučica Kalimanj (kod Faža)

8

11

Autobuska stanica

7

12

Aerodrom

7

13

Gradiošnica (kod Doma kulture)

2

14

Krašići  na proširenju  sa desne strane kod MZ

2

15

Radovići na parkingu ispred vojne zgrade

2

 

                                                     ukupno:

57