UP Lepetane

14 feb 2013

Grafika: 

01 Izvod iz PP Juznog Jadrana - PDF

02 Polozaj seoskih naselja u Tivatskom zalivu  -  PDF

03 Geoloska i hidroloska karta  -  PDF

04 Karta seizmicke mikrorejonizacije  -  PDF

06 Karta podobnosti terena za urbanizaaciju  -  PDF

07 Analiza prirodnih uslova  -  PDF

08 Analiza postojeceg stanja  -  PDF

09 Plan infrastrukture i komunalnih objekata  - PDF

10 Geodetska podloga  -  PDF

11 Regulaciono nivelacioni plan sa preparcelacijom zemljista  - PDF

12 Namjena povrsina planirano stanje  - PDF

13 Kompozicioni plan  -  PDF

14 Osnova prizemlja sa uredjenjem partera  -  PDF

15 Plan saobracaja  - PDF

16 Plan zelenila sa primjenom djela likovnih umjetnosti  - PDF

17 Plan vodovoda i kanalizacije  - PDF

18 plan elektrosnadbijevanja i tt mreze  - PDF

 

Tekst:

UP Lepetani tekst  -  PDF