UP Lepetane

14 feb 2013

Grafika: 

01 Izvod iz PP Juznog Jadrana – PDF
02 Polozaj seoskih naselja u Tivatskom zalivu  –  PDF

03 Geoloska i hidroloska karta  –  PDF

04 Karta seizmicke mikrorejonizacije  –  PDF

06 Karta podobnosti terena za urbanizaaciju  –  PDF

07 Analiza prirodnih uslova  –  PDF

08 Analiza postojeceg stanja  –  PDF

09 Plan infrastrukture i komunalnih objekata  – PDF

10 Geodetska podloga  –  PDF

11 Regulaciono nivelacioni plan sa preparcelacijom zemljista  – PDF

12 Namjena povrsina planirano stanje  – PDF

13 Kompozicioni plan  –  PDF

14 Osnova prizemlja sa uredjenjem partera  –  PDF

15 Plan saobracaja  – PDF

16 Plan zelenila sa primjenom djela likovnih umjetnosti  – PDF

17 Plan vodovoda i kanalizacije  – PDF

18 plan elektrosnadbijevanja i tt mreze  – PDF

 

Tekst:

UP Lepetani tekst  –  PDF