UP Petkovići

14 feb 2013

Grafika:

01 Izvod iz prostornog plana juznog Jadrana  -  PDF

02 Polozaj seoskih naselja u Tivatskom zalivu  - PDF

03 Hidroloska i geoloska karta  - PDF

04 Karta seizmicke mikroreonizacije  - PDF

05 Karta stabilnosti terena  - PDF

06 Karta podobnosti terena za urbanizaaciju  - PDF

07 Analiza prirodnih uslova  - PDF

08 Analiza postojeceg stanja  - PDF

09 Plan infrastrukture i komunalnih objekata  - PDF

10 Geodetska podloga  - PDF

11 Regulaciono nivelacioni plan sa preparcelacijom zemljista  - PDF

12 Namjena povrsina planirano stanje  - PDF

13 Kompozicioni plan  - PDF

14 Osnova prizemlja sa uredjenjem partera  - PDF

15 Plan saobracaja  - PDF

16 Plan zelenila sa primjenom djela likovnih umjetnosti  - PDF

17 Plan vodovoda i kanalizacije  - PDF

18 plan elektrosnadbijevanja  - PDF


Tekst:

UP Petkovici tekst  -  PDF