UP Petkovići

14 feb 2013

Grafika:

01 Izvod iz prostornog plana juznog Jadrana  –  PDF
02 Polozaj seoskih naselja u Tivatskom zalivu  – PDF
03 Hidroloska i geoloska karta  – PDF
04 Karta seizmicke mikroreonizacije  – PDF
05 Karta stabilnosti terena  – PDF

06 Karta podobnosti terena za urbanizaaciju  – PDF

07 Analiza prirodnih uslova  – PDF

08 Analiza postojeceg stanja  – PDF

09 Plan infrastrukture i komunalnih objekata  – PDF

10 Geodetska podloga  – PDF

11 Regulaciono nivelacioni plan sa preparcelacijom zemljista  – PDF

12 Namjena povrsina planirano stanje  – PDF

13 Kompozicioni plan  – PDF

14 Osnova prizemlja sa uredjenjem partera  – PDF

15 Plan saobracaja  – PDF

16 Plan zelenila sa primjenom djela likovnih umjetnosti  – PDF

17 Plan vodovoda i kanalizacije  – PDF

18 plan elektrosnadbijevanja  – PDF

Tekst:

UP Petkovici tekst  –  PDF