Uspostavljanje platforme za integrisani monitoring i verifikaciju sprovođenja nacionalnih akcionih planova za energetsku efikasnost

23 maj 2014

U hotelu "Ramada" u Podgorici 20.05.2014.godine održana je radionica pod nazivom "Uspostavljanje platforme za integrisani monitoring i verifikaciju sprovođenja nacionalnih akcionih planova za energetsku efikasnost".
Prisutne su pozdravili Jasna Sekulović, projekt menadžer u GIZ ORF EE i Božidar Pavlović iz Direktorata za energetsku efikasnost, dok je moderator i predavač na radionici bio dr Armin Teskeredžić takođe jedan od projekt menadžera u GIZ ORF EE.
Crna Gora kao članica Energetske zajednice preuzela je obavezu transponovanja niza EU direktiva u oblasti energetske efikasnosti, a koje između ostalog propisuju i obaveze postizanja indikativnog cilja energetske efikasnosti, donošenja akcionih planova energetske efikasnosti, kao i monitoringa i verifikacije postignutih ušteda energije i drugih pozitivnih efekata po osnovu primjene mjera energetske efikasnosti. Uz podršku Njemačkog društva za međunarodnu saradnju i njegovog Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu (GIZ ORF-EE) Crna Gora je u prethodnom periodu razvila metodologiju za monitoring i verifikaciju realizacije akcionih planova energetske efikasnosti. Pripremljena metodologija elaborira dva pristupa:
- Top-down (“Odozgo prema dolje”) pristup, prema kojem se uštede energije izračunavaju na osnovu nacionalnih statističkih podataka po sektorima odnosno podsektorima potrošnje,
- Bottom-up (“Odozdo prema gore”) pristup, prema kojem se uštede energije izračunavaju na osnovu podataka dobijenih u okviru konkretnih projekata i implementiranih mjera (npr. mjerenje postignutih ušteda kod renoviranja zgrada).
Kroz drugu fazu GIZ ORF-EE podrške, koja je otpočela potpisivanjem Izjave o saradnji između Ministarstva ekonomije i GIZ ORF-EE , 17. juna 2013. godine, dogovorena je saradnja na razvoju i implementaciji veb platforme za monitoring i verifikaciju u cilju jednostavnijeg mjerenja efekata sprovedenih mjera energetske efikasnosti.
Razvijena je prva verzija veb platforme i u narednom periodu slijedi njeno testiranje sa užim krugom korisnika, da bi nakon izrade finalne verzije aplikacije uslijedila obuka svih učesnika relevantnih sa aspekta planiranja i sprovođenja mjera energetske efikasnosti u javnom sektoru.
Cilj radionice, na kojoj je u ime Opštine Tivat prisustvovao Zvonimir Dubravčić, bio je unaprijeđenje znanja iz oblasti energetske efikasnosti i da se kroz aktivno učešće u radu ukaže na određena moguća unapređenja i potrebna dodatna prilagođavanja razvijene platforme uslovima u Crnoj Gori.

SLUŽBA PREDSJEDNIKA