Usvojene odluke sa 16 sjednice SO Tivat od 10.07.2014.

16 sep 2014

1. Odluka o završnom računu budžeta opštine Tivat za 2013. godinu – dalje
2. Odluka o davanju saglasnosti na Aneks I Sporazuma o izgradnji, upravljanju i održavanju zajedničkog postrojenja za prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda – dalje
3. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta Pržno I – dalje
4. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o uslovima, načinu i postupku dodjeljivanja Novembarske nagrade, javnih priznanja i nagrada i zvanja Počasni građanin opštine Tivat – dalje
5. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu DOO „Vodovod i kanalizacija“ za 2013.g  – dalje
6. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu DOO „Komunalno“ za 2013.g  – dalje
7. Zaključak o neusvajanju Izvještaja o radu RJ „Azil“ za 2013. godinu  – dalje
8. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Centra za kulturu Tivat za 2013.g  – dalje
9. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu JU „Sportska dvorana“ Tivat za 2013.g  – dalje
10. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Turističke organizacije Tivat – dalje
11. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Vodacom – dalje
12. Odluka o razrješenju i imenovanju jednog člana Odbora za društvene djelatnosti – dalje
13. Odluka o razrješenju i imenovanju jednog člana Odbora za društvene djelatnosti – dalje
14. Odluka o određivanju predstavnika Skupštine opštine u Skupštini Turističke organizacije Tivat – dalje
15. Odluka o razrješenju i imenovanju jednog člana Odbora za izbor i imenovanja – dalje
16. Odluka o razrješenju i imenovanju jednog člana Odbora za međunarodnu i međuopštinsku saradnju – dalje
17. Odluka o razrješenju i imenovanju jednog člana Odbora za statut i propise – dalje
18. Odluka o razrješenju i imenovanju jednog člana Odbora za statut i propise – dalje
19. Odluka o razrješenju i imenovanju jednog člana Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova – dalje
20. Odluka o razrješenju i imenovanju jednog člana Savjeta za predstavke i pritužbe – dalje
21. Zaključak o prihvatanju Informacije o realizaciji strateškog plana – dalje
22. Zaključak o prihvatanju Informacije o ostvarivanju budžeta opštine Tivat za period 01.01-30.06.2014.g. – dalje