Usvojene odluke sa 20 sjednice SO Tivat od 20.04.2015.

28 apr 2015

1.Zaključak o usvajanju izvještaja o radu Predsjednika opštine i organa lokalne uprave i službi za 2014. godinu - dalje
2.Odluka o donošenju Detaljnog Urbanističkog Plana Mažina- dalje
3.Program uređenja prostora za 2015. godinu - dalje
4.Zaključak o usvajanju Strategije ruralnog razvoja do 2020 godine - dalje
5.Odluka o dopuni odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima na teritoriji opštine Tivat (kaznene odredbe)  - dalje
6.Zaključak o usvajanju Eleborata o javnim parkiralištima - dalje
7.Odluka o izmjeni I dopuni odluke o javnim parkiralištima na području opštine Tivat - dalje
8.Izmjena Statuta DOO „Vodovod i kanalizacija“ - dalje
9.Izmjena Statuta DOO „Komunalno“ - dalje
10.Odluka o razrješenju člana Upravnog/Odbora direktora DOO „Vodovod i kanalizacija“ - dalje
11.Odluka o imenovanju člana odbora direktora DOO „Vodovod i kanalizacija“ - dalje
12.Odluka o imenovanju člana odbora direktora DOO „Komunalno“ - dalje
13.Odluka o imenovanju Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere - dalje
14.Odluka o davanju saglasnosti na odluku o izboru direktora Centra za kulturu Tivat - dalje
15.Odluka o davanju saglasnosti na odluku o izboru umjetničkog direktora Centra za kulturu Tivat - dalje
16.Zaključak o usvajanju Plana i programa rada Azila - dalje
17.Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave - dalje
18.Zaključak o prihvatanju Informacije o realizaciji jednogodišnjeg akcionog plana za unaprijeđenje energetske efikasnosti za 2014 godinu - dalje
19.Zaključak o prihvatanju Informacije o radu JPU „Bambi“ - dalje
20.Zaključak o prihvatanju Informacije o radu JU „Drago Milović“ - dalje 
21.Zaključak o prihvatanju Informacije o radu JU „Branko Brinić“ - dalje
22.Zaključak o prihvatanju Informacije o radu SMŠ „Mladost“ - dalje
23.Zaključak o prihvatanju Informacije o radu Muzičke škole - dalje
24.Zaključak o prihvatanju Informacije o radu „Dom zdravlja“ Tivat - dalje
25.Zaključak o prihvatanju Informacije o radu „Zavod za zapošljavanje“ Tivat - dalje
26.Zaključak o prihvatanju Informacije o radu „Centar za socijalni rad“ Tivat - dalje
27.Zaključak o prihvatanju Informacije o radu „Crveni krst“ Tivat - dalje
28.Zaključak o prihvatanju Informacije o javnom redu i miru Tivat - dalje
29.Zaključak o prihvatanju Informacije o radu „Poreska uprava“ Tivat - dalje
30.Zaključak o prihvatanju Informacije o radu „Uprava za nekretnine“ Tivat - dalje
31.Zaključak o prihvatanju Informacije o radu Morsko dobro - dalje
32.Zaključak o prihvatanju Informacije o radu Fakulteta za mediteranske studije - dalje
33.Odluka o prodaji zemljišta radi kompletiranja UP 200 u zahvatu DUP-a „Donja Lastva“  - dalje
34.Odluka o davanju nepokretnosti na korišćenje - dalje
35.Odluka o ustanovljavanju službenosti na djelovima kat.par.475/1 i 475/2 k.o. Nikovići i kat.par. 671 k.o Milovići radi polaganja optičkog kabla - dalje