Usvojene odluke sa 6 sjednice SO Tivat od 28.12.2012

10 jan 2013

1. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Opštine Tivat - dalje

2. Odluka o budžetu Opštine Tivat za 2013 godinu - dalje

3. Odluka o usvajanju DUP-a Gošići - dalje

4. Odluka o usvajanju DUP-a Donja Lastva - dalje

5. Odluka o usvajanju UP-a Ruljina - dalje

6. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna DUP-a Lastva-Seljanovo-Tivat-Gradiošnica, za lokaciju 8 - dalje

7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - dalje

8. Odluka o dopuni Odluke o privremenim objektima - dalje

9. Odluka o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Statuta JU „Sportska dvorana“ Tivat - dalje

10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata - dalje

11. Programa rada Skupštine opštine Tivat za 2013 godinu - dalje

12. Program uređenja prostora u opštini Tivat za 2013 godinu - dalje

13. Plan i Program rada JP „Vodovod i kanalizacija“ Tivat za 2013 godinu - dalje    program

14. Plan i Program rada JP „Komunalno“ Tivat za 2013 godinu - dalje     program

15. Plan i Program rada JU „Centar za kulturu“ Tivat za 2013 godinu - dalje    program

16. Plan i Program rada JU „Sportska dvorana“ Tivat za 2013 godinu - dalje    program

17. Plan i Program rada Turističke organizacije Tivat za 2013 godinu - dalje    program

18. Lokalni plana akcije za mlade Tivat - zaključak     plan

19. Lokalni akcionog plana za biodiverzitet opštine Tivat - zaključak     plan

20. Izvještaj o stanju uređenja prostora u opštini Tivat za 2012 godinu - zaključak     izvještaj

21. Informacija o stanju životne sredine za 2011 godinu (sa izvještajem o radu „Zelenog tima“ za 2012.godinu) - zaključak       informacija

22. Odluka o imenovanju članova Savjeta Doo Lokalni javni emiter „Radio Tivat“ - dalje

23. Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora JP „Vodovod i kanalizacija“ Tivat - dalje

24. Odluka o imenovanju člana Odbora direktora „Vodacom“ Doo - dalje

25. Odluka o imenovanju članova Savjeta JU „Centar za kulturu“ Tivat - dalje

26. Odluka o imenovanju članova Savjeta JU „Sportska dvorana“ Tivat - dalje

27. Odluka o razrješenju predsjednika Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike - dalje

28. Odluka o razmjeni zemljišta - dalje

29. Odluka o pristupanju kupovini zemljišta - dalje

30. Zaključak za JP i JU - dalje